Pssst. We need your support!

CharacterPop survives off your donations. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Characters needed for HSK6

Showing 1 – 60 of 2635 characters next page

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

sit

ㄒㄩㄝ ˊ

xué

study

ˊ

shí

ten

ㄍㄨㄛ ˇ

guǒ

fruit

ㄏㄨㄟ ˊ

huí

return

ㄐㄩㄝ ˊ

jué

feel

ㄉㄧㄢ ˋ

diàn

electric

ㄌㄧㄥ ˊ

líng

zero

ㄎㄞ

kāi

open

ㄕㄤ ˋ

shàng

above

ˇ

noon

ㄩㄢ ˋ

yuàn

courtyard

ˋ

shì

vision

西

ㄒㄧ

west

ㄒㄧ ˋ

link

ㄌㄜ ˙

le

-ed

ㄍㄠ

gāo

tall

ˇ

rain

ㄕㄨㄟ ˇ

shuǐ

water

ㄕㄨ

shū

book

ㄍㄜ ˋ

individual

ㄙㄢ

sān

three

ㄇㄞ ˇ

mǎi

buy

ㄑㄧ

seven

ㄒㄧ ˊ

learn

ㄅㄟ ˇ

běi

north

ˋ

four

ˋ

character

ㄗㄣ ˇ

zěn

how

ㄏㄢ ˋ

hàn

Han

ㄖㄜ ˋ

hot

ㄒㄧㄝ

xiē

some

ㄎㄨㄞ ˋ

kuài

lump/piece

ㄑㄧ ˇ

rise

ˇ

five

ㄓㄨㄥ

zhōng

middle

ㄗㄞ ˋ

zài

at

ㄐㄧㄡ ˇ

jiǔ

nine

ㄍㄨㄛ ˊ

guó

country

ㄒㄧㄚ ˋ

xià

below

ㄇㄜ ˙

me

suffix

˙

zi

son

one

ㄉㄨㄥ

dōng

east

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

meet

ㄕㄥ

shēng

birth

medical

ㄅㄨ ˋ

no

ˋ

èr

two

ㄑㄧ ˋ

gas

ㄓㄨㄥ

zhōng

clock

ㄐㄧㄚ

jiā

home

ㄏㄣ ˇ

hěn

very

ㄎㄜ ˋ

guest

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

make/do

ㄋㄚ ˋ

that

ㄏㄨㄟ ˋ

huì

meet

chī

eat

ㄊㄧㄥ

tīng

listen

ㄑㄩ ˋ

go