Showing 1 – 29 of 29 characters

ㄨㄛ ˇ

I

ˋ

shì

is

ㄅㄞ ˊ

bái

white

ㄌㄠ ˇ

lǎo

old

shī

teacher

ㄋㄧ ˇ

you

ㄏㄠ ˇ

hǎo

good

ㄇㄚ ˙

ma

question

ㄕㄟ ˊ

shéi

who

ㄨㄤ ˊ

wáng

king

ㄒㄧㄝ ˋ

xiè

thanks

ㄅㄨ ˋ

no

ㄎㄜ ˋ

guest

ㄑㄧ ˋ

gas

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

correct

ㄑㄧ ˇ

rise

ㄇㄟ ˊ

méi

have not

ㄍㄨㄢ

guān

close

ㄒㄧ ˋ

link

ㄊㄚ

he

ㄇㄚ ˇ

horse

ㄎㄜ ˇ

can

ㄓㄨㄥ

zhōng

middle

ㄍㄨㄛ ˊ

guó

country

ㄖㄣ ˊ

rén

person

ㄑㄧㄥ ˇ

qǐng

please

ㄨㄣ ˋ

wèn

ask

ㄗㄞ ˋ

zài

again

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

meet