Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

333333333333

Showing 1 – 60 of 187 characters next page

ㄓㄨㄥ

zhōng

middle

ㄇㄜ ˙

me

suffix

ㄕㄣ ˊ

shén

what

ㄇㄣ ˙

men

they

ㄋㄧ ˇ

you

ㄌㄧㄡ ˋ

liù

six

ㄑㄩ ˋ

go

ˇ

zhǐ

only

ㄏㄠ ˋ

hào

number

ㄇㄚ ˙

ma

question

ㄅㄚ ˙

ba

OK?

ㄊㄧㄥ

tīng

listen

ㄏㄜ ˊ

and/peace

ㄨㄟ ˋ

wèi

hello...

ㄍㄨㄛ ˊ

guó

country

ㄗㄞ ˋ

zài

at

ㄊㄧㄢ

tiān

sky

ㄏㄠ ˇ

hǎo

good

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

correct

ㄐㄧㄡ ˋ

jiù

at once

ㄧㄥ ˇ

yǐng

shadow

ㄐㄧㄥ

jīng

startled

ㄨㄛ ˇ

I

ㄇㄧㄥ ˊ

míng

bright

ㄒㄧㄥ

xīng

star

ˋ

shì

is

ㄗㄨㄟ ˋ

zuì

most

ㄧㄡ ˇ

yǒu

have

ㄑㄧ

term

ㄇㄟ ˊ

méi

have not

ㄒㄧㄢ ˋ

xiàn

appear

ㄉㄧㄢ ˋ

diàn

electric

ㄎㄢ ˋ

kàn

see

ㄇㄚ ˇ

numeral

ㄒㄧㄡ ˋ

xiù

elegant

ㄇㄟ ˇ

měi

beautiful

ㄕㄨㄛ

shuō

say

ㄔㄣ ˊ

chén

morning

ㄐㄧㄣ

jīn

money

ㄏㄢ ˊ

hán

Korea

one

ㄕㄤ ˋ

shàng

above

ㄒㄧㄚ ˋ

xià

below

ㄅㄨ ˋ

no

ㄍㄜ ˋ

individual

ㄌㄜ ˙

le

-ed

ˋ

èr

two

ㄖㄣ ˊ

rén

person

ㄐㄧㄣ

jīn

today

ㄊㄚ

he

ˊ

shí

ten

ˇ

noon

ㄧㄡ ˋ

yòu

again

ㄧㄡ ˇ

yǒu

friend

ㄋㄚ ˇ

which

ㄨㄞ ˋ

wài

outside

ㄊㄚ

she

ㄙㄨㄟ ˋ

suì

age(years)

shī

teacher

ㄉㄞ ˋ

dài

bring