Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 163 characters next page

ㄍㄨㄟ ˋ

guì

cinnamon

ㄌㄧ ˋ

litchi

ㄗㄠ ˇ

zǎo

jujube

ㄏㄜ ˊ

core

ㄌㄧ ˋ

chestnut

ㄅㄧㄥ ˇ

bǐng

pastry

ㄅㄧ ˊ

water chestnut

ㄐㄧ ˋ

water chestnut

ㄌㄧㄥ ˊ

líng

water-chestnut

ˇ

ǒu

root of lotus

ㄔㄠ

chāo

copy

ㄇㄧㄠ ˊ

miáo

describe

ㄊㄨ ˊ

picture

ㄆㄚ ˋ

handkerchief

ㄌㄧㄤ ˋ

liàng

air-dry

ㄔㄣ ˋ

chèn

garment

ㄕㄢ

shān

shirt

ㄋㄧㄡ ˇ

niǔ

turn

ㄎㄡ ˋ

kòu

button

ㄕㄨ

shū

a comb

ㄗㄠ ˇ

zǎo

bath

ㄐㄧㄢ ˇ

jiǎn

scissors

ˇ

zhǐ

finger

ㄐㄧㄚ ˇ

jiǎ

fake

ㄊㄨㄟ

tuī

push

ㄕㄨ ˋ

shù

bundle

ㄔㄡ ˇ

chǒu

clown

湿

shī

moist

ㄊㄨㄥ ˋ

tòng

ache

ㄌㄢ ˊ

lán

basket

ㄕㄢ ˋ

shàn

fan

ㄎㄨㄣ ˇ

kǔn

bunch

ㄔㄞ ˊ

chái

firewood

ˋ

shì

style

ㄧㄥ ˇ

yǐng

shadow

ㄙㄡ

sōu

vessels

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

warship

ㄊㄞ ˋ

tài

attitude

ㄌㄧㄣ ˊ

lín

to sprinkle

ㄉㄡ ˇ

dǒu

tremble

ㄐㄧ ˋ

era

ㄌㄩ ˋ

law

ㄩㄢ ˋ

yuàn

wish

ㄐㄧㄥ ˇ

jǐng

scenery

ㄇㄧ

sound for calling a cat

ㄇㄧ

to squint

ㄇㄧ ˊ

riddle

ㄈㄤ

fāng

surname Fang

ㄇㄛ ˊ

rub/grind

ㄈㄤ ˇ

fǎng

to spin

仿

ㄈㄤ ˇ

fǎng

imitate

ㄙㄨ

revive

ㄕㄥ ˇ

shěng

frugal

ㄧㄥ

yīng

hero

ㄒㄩㄥ ˊ

xióng

grand

ㄗㄨㄣ

zūn

obey

ˊ

chí

tardy

ㄈㄨ ˋ

woman

ㄐㄧㄝ ˊ

jié

festival

ㄆㄛ ˊ

grandmother