Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 97 characters next page

ㄅㄨ ˋ

cloth

ㄇㄧㄣ ˊ

mín

people

ㄧㄡ ˊ

yóu

due to

ㄇㄨ ˋ

eye

ˋ

shì

show

ㄘㄨㄣ ˊ

cún

exist

ˋ

shì

style

ˇ

this

ㄏㄜ ˊ

how

ㄒㄧㄥ ˊ

xíng

shape

ㄍㄞ ˇ

gǎi

alter

ㄘㄨㄣ

cūn

village

ㄑㄧㄡ ˊ

qiú

request

ㄌㄧ ˇ

inside

ㄐㄧㄥ

jīng

capital city

ㄐㄩ ˋ

tool

ㄔㄨ

chū

beginning

ㄑㄩ ˇ

pick

ㄕㄡ ˋ

shòu

receive

ㄇㄧㄥ ˋ

mìng

fate

ㄑㄧ

wife

ㄍㄨ

pat. aunt

ㄈㄨ ˇ

residence

ㄒㄧㄥ ˋ

xìng

nature

ˊ

preposition

ㄕㄜ ˋ

shè

society

ㄏㄨ ˇ

tiger

ㄅㄠ ˇ

bǎo

protect

ㄆㄧㄣ ˇ

pǐn

product

ㄏㄚ

ha!

ㄐㄧㄚ ˋ

jià

framework

ㄆㄞ ˋ

pài

clique

ㄓㄣ

zhēn

precious

ㄇㄟ ˊ

méi

eyebrow

ㄩㄝ

yuē

appointment

ㄐㄩㄣ

jūn

army

ㄙㄨㄣ

sūn

grandchild

ㄏㄞ ˋ

hài

harm

ㄓㄢ ˇ

zhǎn

exhibition

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

seat

ㄍㄣ

gēn

root

ㄓㄨ

zhū

pearl

ㄕㄣ ˊ

shén

god

ㄅㄢ

bān

kind/class

ㄔㄨ ˊ

chú

remove

ㄊㄡ

tōu

steal

ㄆㄛ ˊ

grandmother

ㄐㄧㄡ ˋ

jiù

rescue

ㄕㄚ

shā

kill

ㄕㄣ

shēn

deep

ㄑㄧㄢ ˇ

qiǎn

shallow

ㄘㄞ

cāi

guess

ㄌㄧ ˇ

logic

ㄓㄨㄥ

zhōng

end

ㄌㄧㄢ ˊ

lián

link

ō

I see

ˋ

lodge

ㄑㄧㄥ ˊ

qíng

clear

ㄅㄤ ˋ

bàng

bat/stick

ㄊㄨㄥ ˋ

tòng

ache
  • 1
  • 2