Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 106 characters next page

ㄑㄧ ˇ

beg

ㄕㄨㄟ ˙

shui

water

ㄖㄣ ˊ

rén

person

ㄕㄡ ˙

shou

hand

ㄅㄞ ˇ

bǎi

hundred

ㄌㄠ ˇ

lǎo

old

ㄓㄠ ˇ

zhǎo

claw

ㄧㄡ ˇ

yǒu

friend

ㄇㄧ ˇ

rice

ㄅㄢ ˋ

bàn

manage

ㄍㄨㄥ

gōng

public

˙

zi

son

ˇ

zhǐ

stop

ㄧㄝ ˇ

also

ㄔㄚ

chā

to cross

ㄗㄠ ˇ

zǎo

early

ㄉㄥ ˇ

děng

rank

ˊ

preposition

ㄍㄜ

halberd

ㄎㄚ ˇ

card

ㄋㄧㄡ ˊ

niú

cow

ˋ

brush

ㄒㄧ ˋ

forty

ㄇㄣ ˊ

mén

gate

ㄒㄧㄣ ˙

xin

heart

ˇ

already

ㄧㄠ

yāo

tiny

ㄅㄚ

ba

ㄍㄣ ˇ

gěn

limit

ㄉㄠ

dāo

knife

ㄅㄚ

eight

ㄑㄩㄢ ˇ

quǎn

dog

ㄐㄧㄝ ˊ

jié

kneel

ㄊㄡ ˊ

tóu

lid

ㄧㄚ ˙

ya

second

ㄋㄧㄠ ˇ

niǎo

bird

ㄍㄨㄚ

guā

melon

ㄔㄣ ˊ

chén

minister

ㄓㄡ

zhōu

boat

ㄒㄩㄝ ˋ

xuè

blood

clothes

ㄩㄥ ˋ

yòng

use

ˋ

shì

show

ㄈㄡ ˇ

fǒu

jar

ㄘㄠ ˇ

cǎo

weeds

ㄧㄤ ˊ

yáng

sheep

ˇ

shǐ

arrow

西

ㄒㄧ

west

ㄉㄡ ˋ

dòu

bean

ㄔㄨㄥ ˊ

chóng

insect

ㄇㄨ ˋ

eye

ㄅㄧㄠ

biāo

fire

ㄏㄨ

tiger

ㄌㄟ ˇ

lěi

plow

ㄒㄧ

cover

ㄅㄧㄢ ˋ

biàn

divide

ˇ

shǐ

pig

ㄆㄧ ˊ

skin/fur

ㄌㄨㄥ ˊ

lóng

dragon

ㄈㄥ

fēng

wind
  • 1
  • 2