Pssst. We need your support!

CharacterPop survives off your donations. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Simplified characters from Hanyu Shuiping Kaoshi level 3.

Showing 121 – 180 of 274 characters next page

绿

ㄌㄩ ˋ

green

ㄘㄥ ˊ

céng

layer

ㄐㄩ ˋ

according to

ㄐㄧ ˊ

urgent

ㄅㄠ ˇ

bǎo

sated

ㄆㄢ ˊ

pán

tray

ㄒㄧㄤ ˇ

xiǎng

echo

ˊ

word

ㄊㄧㄢ ˊ

tián

sugary

ㄨㄣ ˊ

wén

language

ㄐㄧㄠ ˋ

jiào

compare

ㄉㄧㄥ ˋ

dìng

decide

ㄈㄤ

fāng

square

ㄑㄧㄡ

qiū

autumn

ㄐㄧㄝ ˋ

jiè

lend

ㄊㄜ ˋ

special

ㄐㄧㄡ ˋ

jiù

old

ㄍㄣ

gēn

root

ㄉㄢ

dān

list

ㄍㄢ ˇ

gǎn

feel

ㄘㄠ ˇ

cǎo

grass

ㄒㄧㄚ ˋ

xià

summer

ㄌㄧ ˇ

logic

ㄙㄨㄟ

suī

although

ㄉㄨㄥ

dōng

winter

ㄅㄧㄥ

bīng

ice

ㄒㄩㄥ ˊ

xióng

bear

ㄌㄢ ˊ

lán

blue

ㄊㄤ ˊ

táng

sugar

ㄓㄨ ˇ

zhǔ

master

ㄎㄨㄥ

kōng

empty

ㄊㄧㄝ ˇ

tiě

iron

ㄑㄧㄝ ˇ

qiě

moreover

ㄊㄧ ˊ

raise

ㄅㄧ ˇ

pen

ㄔㄚ ˊ

chá

check

ㄑㄧ ˊ

ride

ㄏㄨㄤ ˊ

huáng

yellow

ㄐㄧㄥ ˋ

jìng

quiet

ㄏㄞ ˋ

hài

harm

ㄙㄞ ˋ

sài

competition

ㄐㄧㄝ ˊ

jié

festival

ˋ

shì

world

ㄒㄧㄤ

xiāng

mutually

ㄍㄨㄚ

guā

scrape

ㄌㄧㄢ ˋ

liàn

practice

ㄇㄛ ˋ

last

ㄐㄧㄠ ˇ

jiǎo

angle

ㄧㄣ ˊ

yín

silver

ㄧㄢ ˇ

yǎn

perform

ㄐㄧㄥ ˋ

jìng

clean

ㄑㄧㄥ

qīng

light/gentle

ㄌㄧ ˇ

Li

ˋ

shì

market

ㄉㄨㄛ ˇ

duǒ

flower

ㄇㄠ ˋ

mào

risk

ㄐㄧㄝ ˊ

jié

knot

ㄏㄜ ˊ

river

ān

peace

ㄧㄚ ˊ

tooth