Pssst. We need your support!

CharacterPop survives off your donations. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Simplified characters from Hanyu Shuiping Kaoshi level 3.

Showing 61 – 120 of 274 characters next page

ㄐㄧㄤ ˇ

jiǎng

speak

ㄕㄥ

shēng

sound

使

ˇ

shǐ

use/cause

ㄅㄠ

bāo

wrap

ㄌㄧㄢ ˇ

liǎn

face

ㄍㄢ ˋ

gàn

do/work

ㄊㄥ ˊ

téng

hurt

ㄐㄧㄚ

jiā

add

ㄎㄡ ˇ

kǒu

opening

ㄓㄨㄥ ˋ

zhòng

heavy

ㄐㄧㄠ ˇ

jiǎo

foot/leg

ㄏㄨㄞ ˋ

huài

bad

ㄓㄡ

zhōu

week

ㄕㄢ

shān

mountain

ㄔㄠ

chāo

super

ㄉㄧ

low

ㄇㄢ ˇ

mǎn

full

ㄕㄨ ˋ

shù

tree

ㄌㄧ ˇ

ceremony

ㄨㄤ ˇ

wǎng

net

ˊ

zhí

straight

ā

(phonetic)

ㄒㄩㄢ ˇ

xuǎn

choose

ㄐㄧ ˋ

season

ㄈㄥ

fēng

wind

ㄐㄧㄝ

jiē

receive

ˋ

easy

ㄐㄧㄝ

jiē

street

ㄋㄧㄠ ˇ

niǎo

bird

ㄎㄜ ˋ

carve

ㄌㄧ ˋ

power

ㄐㄧ ˊ

extreme

ㄌㄡ ˊ

lóu

multistory

ㄕㄠ

shāo

roast

ㄒㄧ ˋ

a play

ㄍㄨㄞ ˋ

guài

odd/blame

ㄧㄥ

yīng

should

ㄔㄥ ˊ

chéng

city

ㄔㄨㄣ

chūn

spring/youth

ㄉㄨㄢ ˇ

duǎn

short

ㄒㄩ

need

ˋ

encounter

ㄨㄢ ˇ

wǎn

bowl

ㄕㄡ ˋ

shòu

slim

ㄊㄨㄥ

tōng

connect

ㄒㄧㄤ

xiāng

fragrant

ㄒㄧㄝ ˊ

xié

shoe

ㄉㄥ

dēng

lamp

ㄑㄧㄥ

qīng

clear

ㄅㄢ

bān

kind/class

ㄋㄢ ˊ

nán

south

ㄊㄨㄟ ˇ

tuǐ

leg

ㄙㄠ ˇ

sǎo

sweep

ㄓㄜ ˇ

zhě

person

ㄩㄣ ˊ

yún

cloud

ㄓㄠ ˋ

zhào

illuminate

ㄆㄚ ˊ

climb

ㄇㄚ ˇ

horse

ㄕㄨ ˋ

shù

count

ㄌㄧㄤ ˋ

liàng

vehicles