Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 200 characters next page

ˊ

zhí

value

ㄐㄧ ˋ

since

ㄐㄧㄣ ˋ

jìn

forbid

ㄊㄧㄥ ˇ

tǐng

quite

ㄗㄥ

zēng

increase

ㄨㄟ

wēi

danger

ㄑㄧㄢ

qiān

signature

ㄕㄡ ˋ

shòu

confer

ㄓㄨ ˋ

zhù

wish well

ㄅㄢ

bān

move

ㄐㄧㄢ

jiān

firm

ㄗㄢ ˊ

zán

we

ㄇㄚ ˊ

hemp

ㄐㄧㄥ ˋ

jìng

clean

ㄍㄨㄚ ˋ

guà

hang

ㄘㄨㄣ

cūn

village

ㄙㄢ ˋ

sàn

scatter

ㄧㄢ

yān

smoke

ㄌㄧㄚ ˇ

liǎ

duo

ㄒㄧㄡ ˋ

xiù

elegant

ㄓㄜ ˊ

zhé

discount

ㄇㄧㄢ ˇ

miǎn

exempt

ㄌㄩ ˋ

ponder

ㄍㄨㄚ

guā

melon

ㄘㄨㄥ

cōng

smart

ㄐㄧㄥ ˇ

jǐng

scenery

ㄑㄧㄤ ˊ

qiáng

wall

ㄒㄧㄝ ˊ

xié

shoe

ㄒㄧㄤ

xiāng

box

ㄧㄥ ˋ

yìng

hard

ㄍㄨㄢ ˋ

guàn

accustomed

ˋ

shì

explain

ㄉㄞ ˋ

dài

bag

ㄧㄚ

pressure

访

ㄈㄤ ˇ

fǎng

visit

ㄘㄞ ˇ

cǎi

colourful

ㄙㄨㄥ

sōng

loose/pine

ˋ

art

ㄆㄧㄢ ˋ

piàn

cheat

ㄐㄧ ˋ

mail

亿

ˋ

100 million

ˋ

error

ㄊㄥ ˊ

téng

hurt

ㄊㄧ ˋ

substitute

ㄅㄧ ˊ

nose

ㄘㄞ

cāi

guess

ㄅㄛ ˊ

ample

ㄔㄥ ˊ

chéng

sincere

ㄕㄨ

shū

relax

ㄕㄨㄣ ˋ

shùn

smooth

ㄅㄧ ˋ

complete

ㄙㄠ ˇ

sǎo

sweep

ㄏㄨㄛ ˋ

huò

commodity

饿

ˋ

è

hungry

ㄆㄧㄢ

piān

sheet/piece

ㄆㄟ ˊ

péi

accompany

ㄑㄧ ˋ

reject

ㄏㄨ

suddenly

ㄐㄧㄤ

jiāng

Yangtze

ㄧㄡ ˊ

yóu

post