Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 199 characters next page

ˇ

five

ㄊㄤ ˊ

táng

chest

ㄒㄩㄥ

xiōng

breast

ㄌㄧㄝ ˋ

liè

intense

ㄒㄧ

sacrificial

ㄕㄥ

shēng

domesticated

ˋ

fog

ㄘㄞ ˊ

cái

material

ㄐㄧㄢ ˇ

jiǎn

simple

ㄉㄢ

dān

list

ㄐㄧㄚ ˋ

jià

to sow grain

ㄓㄨㄤ

zhuāng

hamlet

ㄓㄨㄢ ˇ

zhuǎn

transfer

ㄅㄧㄢ ˋ

biàn

everywhere

ㄅㄠ ˇ

bǎo

sated

ㄇㄧㄠ

miāo

meow

ㄆㄧㄠ ˋ

piào

pretty

ㄊㄧㄥ ˇ

tǐng

quite

ㄊㄧㄥ ˇ

tǐng

small boat

ㄑㄧㄢ ˊ

qián

submerge

ㄐㄧㄥ

jīng

through

ㄏㄨ ˊ

muddled

ㄇㄛ ˊ

model

ㄏㄨ ˊ

bottle gourd

ㄌㄨ ˊ

rush

ㄙㄨㄣ

sūn

grandchild

ㄒㄧㄢ

xiān

fresh

ㄒㄧㄚ

xiā

shrimp

ㄊㄨㄛ ˊ

tuó

carry on back

ㄒㄧ

breath

ㄒㄧㄠ

xiāo

extinguish

ㄒㄧㄤ

xiāng

fragrant

ˊ

Wu

ㄗㄢ ˊ

zán

we

ㄏㄨ

shout

ō

I see

ㄙㄤ ˇ

sǎng

throat

ㄗㄨㄟ ˇ

zuǐ

mouth

ㄉㄨ ˋ

belly

zhī

limb

ㄆㄤ ˋ

pàng

fat

ㄅㄛ ˊ

neck

ㄆㄨ ˊ

chest

ㄊㄨㄟ ˇ

tuǐ

leg

ㄒㄩㄥ ˊ

xióng

bear

ㄍㄣ

gēn

root

ˊ

shí

real

ㄌㄧㄥ ˊ

líng

bell

ㄕㄨ ˇ

shǔ

potato

ㄐㄧㄥ

jīng

stem

ㄐㄩㄝ ˊ

jué

decide

ㄒㄧㄥ ˊ

xíng

go/do

ㄉㄢ ˋ

dàn

but

ㄐㄧㄡ ˇ

jiǔ

long time

ㄒㄧㄢ ˊ

xián

link

ㄌㄧㄢ ˋ

liàn

practice

ㄕㄡ ˋ

shòu

receive

ㄐㄧㄢ

jiān

firm

ˊ

chí

hold

ˇ

this