Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Simplified characters from Hanyu Shuiping Kaoshi level 5.

Showing 61 – 120 of 636 characters next page

ㄌㄟ ˋ

lèi

type

ㄎㄨㄤ ˊ

kuáng

crazy

ㄊㄨ ˇ

spit

ㄐㄩ ˋ

assemble

house/room

ㄏㄢ ˇ

hǎn

yell

ㄐㄧㄢ ˇ

jiǎn

scissors

ㄉㄤ ˇ

dǎng

obstruct

ㄍㄨㄛ

guō

pot

ㄧㄝ ˇ

wild

ㄉㄨㄥ ˋ

dòng

freeze

ㄅㄠ ˇ

bǎo

treasure

ㄕㄜ ˇ

shě

residence

ㄓㄨㄚ

zhuā

grab

ㄙㄨㄟ ˋ

suì

fragmentary

ㄨㄟ ˋ

wèi

stomach

ㄔㄨㄥ

chōng

flush/rush

ㄔㄨㄣ ˊ

chún

pure

ㄔㄡ ˇ

chǒu

clown

ㄇㄧㄝ ˋ

miè

destroy

ㄒㄧㄚ ˋ

xià

scare

ㄊㄡ ˊ

tóu

invest

ㄉㄞ

dāi

blank

ㄕㄥ

shēng

litre/raise

ㄉㄞ ˋ

dài

treat/deal

ㄊㄡ

tōu

steal

ㄨㄣ ˇ

wěn

kiss

ㄒㄧㄤ ˋ

xiàng

item

ㄏㄠ ˊ

háo

milli-

ㄆㄟ ˋ

pèi

match

ㄑㄩㄢ

quān

circle

ㄉㄡ ˇ

dǒu

battle

ㄒㄧㄤ ˇ

xiǎng

enjoy

ㄆㄧㄥ ˊ

píng

rely on

ㄔㄠ ˇ

chǎo

pan-fry

silk

ㄘㄢ

cān

dine

ㄐㄧㄚ ˋ

jià

marry

ㄅㄟ

bēi

sad

ㄓㄚ ˋ

zhà

blow up

ˋ

stab

ㄐㄧ ˇ

squeeze

ㄌㄩㄝ ˋ

lüè

strategy

ㄐㄧㄚ ˇ

jiǎ

first

ㄌㄨㄣ ˊ

lún

wheel

ㄓㄤ ˇ

zhǎng

swell

ㄘㄠ

cāo

operate

ㄔㄨㄤ ˇ

chuǎng

rush/charge

ㄈㄥ

fēng

envelope

ㄔㄨㄟ

chuī

blow

ㄏㄢ ˊ

hán

contain

ㄅㄢ ˋ

bàn

partner

ㄑㄧㄢ

qiān

pull/lead

ㄑㄧ ˇ

enterprise

ㄘㄤ ˊ

cáng

hide

ㄍㄨㄣ ˇ

gǔn

roll

ㄆㄧㄠ

piāo

whirlwind

ㄧㄠ

yāo

waist

ㄌㄢ ˋ

làn

spoiled

ㄍㄨㄞ

guāi

obedient