Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Simplified characters from Hanyu Shuiping Kaoshi level 5.

Showing 241 – 300 of 636 characters next page

ㄓㄥ

zhēng

struggle

ㄎㄨㄟ

kuī

deficit

ˇ

second

ㄗㄨㄟ ˋ

zuì

guilt

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

build

ㄏㄨ ˊ

reckless

ㄏㄨ ˊ

pot

ㄌㄢ ˊ

lán

obstruct

ㄏㄨㄚ ˊ

huá

China

ㄏㄥ ˊ

héng

horizontal

ㄑㄧ ˋ

tool

ㄐㄩ ˊ

office

ˋ

zhì

govern

ㄑㄩㄢ ˊ

quán

fist

ㄐㄧㄤ ˋ

jiàng

soy paste

ㄇㄧㄠ ˋ

miào

wonderful

ㄩㄣ

yūn

dizzy

ㄒㄩㄥ ˊ

xióng

grand

ㄏㄨ

shout

ㄊㄨㄛ

tuō

entrust

ㄑㄧㄢ ˇ

qiǎn

shallow

ㄅㄧㄢ

biān

compile

ㄑㄧㄥ ˋ

qìng

celebrate

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

team

ㄈㄟ ˋ

fèi

lung

ㄈㄤ ˊ

fáng

protect

ㄉㄥ

dēng

ascend

ˇ

purple

ㄏㄨㄤ

huāng

panicky

ㄖㄠ ˋ

rào

spiral

ˋ

àn

shore

ㄨㄟ ˋ

wèi

defend

ㄉㄨㄣ

dūn

to crouch

ㄙㄨㄛ ˇ

suǒ

lock

ㄈㄨ ˋ

pay

ˊ

to amuse

ˊ

shí

stone

ㄗㄞ ˋ

zài

carry

ㄆㄣ ˊ

pén

basin

ㄅㄚ

ba

ㄈㄟ ˋ

fèi

discard

ㄅㄨ ˋ

cloth

ㄑㄩㄢ ˋ

quàn

urge

ㄐㄧㄥ ˋ

jìng

revere

ㄉㄧㄠ ˋ

diào

fishing

ㄕㄤ ˇ

shǎng

reward

ㄉㄧ ˋ

emperor

ㄕㄢ ˋ

shàn

fan

to tear

ˊ

surplus

ㄅㄧ ˋ

shut

ㄌㄡ ˋ

lòu

leak

ㄑㄩㄢ ˊ

quán

authority

ㄨㄞ

wāi

askew

ㄨㄟ ˋ

wèi

so-called

ㄍㄨㄢ ˋ

guàn

can

ㄐㄩㄢ

juān

donate

ㄒㄧㄝ

xiē

rest

ㄌㄧ ˋ

stand

ㄗㄠ

zāo

ruined/bad