Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Simplified characters from Hanyu Shuiping Kaoshi level 5.

Showing 1 – 60 of 636 characters next page

ㄅㄢ ˇ

bǎn

edition

ㄇㄨ ˋ

wood

ㄧㄝ ˋ

night

ㄊㄠ ˋ

tào

cover

ㄑㄧㄤ ˇ

qiǎng

rob

ㄨㄟ ˋ

wèi

not yet

ㄇㄡ ˇ

mǒu

certain

ㄍㄠ ˇ

gǎo

do/make

ㄒㄩㄣ ˊ

xún

seek

ㄔㄨ

chū

beginning

ㄆㄞ

pāi

pat

ㄉㄠ ˋ

dào

collapse

ㄎㄠ ˋ

kào

lean on

ㄎㄨㄢ ˇ

kuǎn

funds

ㄉㄧ

drip

ㄨㄤ ˊ

wáng

king

āi

sigh

ㄏㄚ

ha!

ㄊㄨㄥ ˋ

tòng

ache

ㄓㄨㄢ ˇ

zhuǎn

transfer

ㄇㄧㄠ ˇ

miǎo

seconds

ㄑㄧㄤ ˊ

qiáng

strong

ㄗㄨㄟ ˋ

zuì

intoxicated

ㄎㄜ

granule

ㄓㄨㄤ

zhuāng

costume

ㄘㄥ ˊ

céng

former

ㄕㄞ ˋ

shài

shine on

ㄕㄚ ˇ

shǎ

foolish

ㄓㄢ ˋ

zhàn

battle

ㄌㄨㄥ ˊ

lóng

dragon

ㄉㄧㄥ ˇ

dǐng

crest

ㄕㄚ

shā

kill

ㄏㄣ ˋ

hèn

hate

ㄕㄜ ˋ

shè

shoot

ㄌㄧㄥ ˋ

lìng

order

ㄈㄥ

fēng

insane

ㄖㄣ ˇ

rěn

endure

ㄍㄨㄟ ˇ

guǐ

ghost

线

ㄒㄧㄢ ˋ

xiàn

thread

ㄇㄚ ˋ

scold

ㄌㄨ ˋ

record

ㄅㄞ ˋ

bài

worship

ㄅㄤ ˋ

bàng

bat/stick

ㄑㄩ ˇ

to take a wife

ㄋㄧㄢ ˋ

niàn

read/miss

ㄗㄢ ˋ

zàn

praise

ㄅㄟ ˋ

bèi

back

ㄊㄧㄝ

tiē

stick

ㄓㄨㄟ

zhuī

chase

ㄉㄨㄟ

duī

pile

ㄐㄧㄝ

jiē

rank

ㄅㄨ ˇ

mend

ㄔㄥ

chēng

entitle

ㄏㄨㄟ

huī

ashes

ㄍㄢ ˇ

gǎn

hurry

ㄌㄤ ˊ

láng

wolf

ㄍㄨ ˇ

ancient

shī

poem

ㄓㄨ ˇ

zhǔ

to cook

ˋ

shì

similar