Pssst. We need your support!

CharacterPop survives off your donations. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Simplified characters from Hanyu Shuiping Kaoshi level 6.

Showing 421 – 480 of 924 characters next page

ㄓㄨ ˇ

zhǔ

to lean on

ㄑㄧㄢ ˋ

qiàn

to inlay

ㄓㄠ ˋ

zhào

omen

ㄐㄧ ˋ

envious

ㄍㄥ

gēng

to plow

ㄖㄨㄥ ˊ

róng

to dissolve

ㄆㄧㄥ ˊ

píng

screen

ㄑㄧㄠ ˊ

qiáo

emigrant

ㄕㄞ

shāi

to filter

ㄔㄢ ˊ

chán

gluttonous

ㄓㄚ

zhā

slag

ㄔㄡ ˊ

chóu

raise funds

ㄍㄨㄟ ˇ

guǐ

rail

ㄓㄨㄟ ˋ

zhuì

sew

ㄅㄚ ˊ

pull up/out

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

warship

ㄅㄠ

bāo

womb

ˊ

chí

run fast

ㄕㄨ

shū

dredge

ㄑㄧㄝ ˋ

qiè

to steal

ㄕㄣ ˋ

shèn

seep

ㄇㄥ ˊ

méng

alliance

ㄅㄢ

bān

to promulgate

ㄔㄤ

chāng

prosperous

ㄐㄧㄥ ˋ

jìng

diameter

ㄋㄧㄡ ˇ

niǔ

turn

ㄩㄣ ˋ

yùn

pregnant

ㄆㄛ ˊ

grandmother

ㄖㄠ ˊ

ráo

surname Rao

ㄐㄧㄝ ˊ

jié

to exhaust

ㄅㄛ ˊ

refute

ㄓㄨ ˋ

zhù

cast metal

ㄘㄤ

cāng

cabin

ㄕㄢ ˋ

shàn

usurp

ㄩㄢ ˋ

yuàn

complain

ㄋㄧ ˊ

mud

ㄅㄧㄣ

bīn

shore

ㄔㄠ

chāo

money

ㄅㄧㄢ ˇ

biǎn

to diminish

ㄆㄧ ˋ

dispel

ㄒㄧㄢ ˊ

xián

link

ㄆㄨ ˋ

to air

ㄖㄨ ˇ

breast

ㄕㄜ ˋ

shè

wade

ㄑㄧㄣ ˊ

qín

birds

ㄓㄤ ˋ

zhàng

dropsical

ㄆㄧ ˋ

biased

ㄉㄧㄢ

diān

top

ˊ

fisherman

ㄊㄠ ˊ

táo

pottery

ㄧㄣ ˇ

yǐn

addiction

ㄉㄧㄥ

dīng

sting

ㄐㄩㄢ ˋ

juàn

tired

ㄍㄤ ˇ

gǎng

mound

ㄊㄧㄢ ˇ

tiǎn

to lick

ㄐㄧㄝ ˋ

jiè

commandment

ㄉㄧ

dike

ㄗㄡ ˋ

zòu

to beat up

ㄊㄨㄣ

tūn

to swallow

ˋ

service