Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 99 characters next page

ㄊㄠ ˊ

táo

peach

ㄌㄤ ˊ

láng

wolf

ㄈㄣ ˇ

fěn

powder

ㄑㄩㄝ

quē

deficiency

ㄘㄞ ˊ

cái

riches

ㄊㄠ ˊ

táo

escape

ㄓㄣ

zhēn

needle

ㄕㄢ ˇ

shǎn

flash

ㄍㄨㄟ ˇ

guǐ

ghost

ㄆㄧㄢ

piān

slant

ㄐㄧ

base

ㄐㄧㄢ

jiān

firm

ㄑㄩ ˇ

to take a wife

ㄘㄞ ˇ

cǎi

colourful

ㄘㄞ ˇ

cǎi

to pick

ㄇㄧㄣ ˇ

mǐn

quick/sharp

ㄔㄣ ˊ

chén

morning

ㄕㄥ ˋ

shèng

flourishing

ㄒㄧㄤ ˊ

xiáng

good omen

ㄐㄧㄥ ˋ

jìng

unexpectedly

ㄗㄨ ˇ

group

ㄕㄜ ˊ

shé

serpent

ㄊㄢ

tān

greedy

ㄊㄨ ˊ

route

ㄔㄣ ˊ

chén

Chen

鹿

ㄌㄨ ˋ

deer

ㄇㄞ ˋ

mài

wheat

ㄕㄥ ˋ

shèng

victory

ㄌㄠ ˊ

láo

labor

ㄏㄨ ˊ

pot

ㄗㄨㄣ

zūn

venerate

ㄅㄟ

bēi

sad

ˋ

è

evil

ㄐㄧㄥ

jīng

crystal

ˋ

zhì

wisdom

ㄑㄧ ˊ

chess

ˊ

zhí

plant

ㄎㄨㄢ ˇ

kuǎn

funds

ㄍㄤ ˇ

gǎng

port

ㄏㄨ ˊ

lake

ˇ

purple

silk

ㄓㄣ ˇ

zhěn

diagnose

ㄐㄧ ˊ

gather

ㄒㄧㄤ ˋ

xiàng

item

ˋ

shì

force

ㄊㄧㄢ ˊ

tián

fill in

ㄐㄧㄚ ˋ

jià

marry

ㄍㄢ ˋ

gàn

do/work

ㄨㄟ

wēi

tiny

ㄧㄠ ˊ

yáo

rock/shake

ㄐㄧㄥ ˋ

jìng

revere

ˋ

àn

dark

ㄐㄧㄢ

jiān

to pan fry

ㄐㄧㄣ ˋ

jìn

forbid

ㄗㄨㄟ ˋ

zuì

guilt

ㄌㄨㄛ ˋ

luò

fall

shī

poem

ㄔㄥ ˊ

chéng

sincere

ㄌㄟ ˊ

léi

thunder
  • 1
  • 2