Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 70 characters next page

ˊ

zhí

straight

ㄓㄨㄢ ˇ

zhuǎn

transfer

ㄅㄠ ˋ

bào

report

ㄏㄨㄛ ˊ

huó

live

ㄕㄜ ˋ

shè

set up

ㄅㄧㄢ ˋ

biàn

change

ˇ

zhǐ

finger

ㄧㄢ ˊ

yán

research

ㄔㄣ ˊ

chén

Chen

ˋ

shì

try

ㄑㄩ ˇ

pick

ㄓㄢ ˋ

zhàn

battle

ㄐㄧㄣ ˋ

jìn

near

ㄕㄡ ˋ

shòu

receive

ˋ

justice

ㄈㄢ ˇ

fǎn

contrary

ㄉㄢ

dān

list

ㄖㄣ ˋ

rèn

assign

便

ㄅㄧㄢ ˋ

biàn

ordinary

ㄊㄞ ˊ

tái

Taiwan

ㄑㄩㄝ ˋ

què

however

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

team

ㄍㄨㄥ

gōng

achievement

ㄅㄧ ˋ

must

ㄕㄥ

shēng

sound

ㄒㄧㄝ ˇ

xiě

write

ㄆㄧㄥ ˊ

píng

even

ㄧㄥ ˇ

yǐng

shadow

ㄧㄝ ˋ

business

ㄉㄤ ˋ

dàng

file

ㄊㄠ ˇ

tǎo

provoke

ㄖㄨㄥ ˊ

róng

contents

ㄧㄤ

yāng

center

ㄋㄞ ˇ

nǎi

you

ㄒㄧㄤ ˋ

xiàng

toward

ㄗㄜ ˊ

rule

ㄩㄢ ˊ

yuán

employee

ㄒㄧㄥ ˋ

xìng

excitement

ㄌㄧ ˋ

favourable

ㄑㄧㄤ ˊ

qiáng

strong

ㄐㄧㄚ ˋ

jià

price

ㄏㄜ

chuckle

ㄊㄜ ˋ

special

consider

ㄗㄨㄥ ˇ

zǒng

chief

ㄅㄢ ˋ

bàn

manage

ㄅㄠ ˇ

bǎo

protect

ㄏㄨㄚ

huā

flower

ˋ

comment

ㄔㄨㄢ ˊ

chuán

transmit

ㄑㄧㄡ ˊ

qiú

request

ㄈㄣ ˋ

fèn

portion

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

item

ˊ

chí

hold

ㄨㄢ ˋ

wàn

10,000

ㄨㄟ ˋ

wèi

not yet

ㄐㄧㄡ

jiū

research

ㄐㄩㄝ ˊ

jué

decide

ㄊㄡ ˊ

tóu

invest

ō

I see
  • 1
  • 2