Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features
User Thumbnail

MoDungPhuc

Popping since 7 years ago


Showing 1 – 12 of 18 stories next page

多 many

Giống như một bức tranh miêu tả cảnh ngày xưa: Ngày xưa thịt bán ngoài tiệm thường được xâu thành chuỗi và treo lên. Vì thế, 多 nghĩa là nhiều
by MoDungPhuc

委 committee

tạo ra lợi tức, lợi nhuận,bảo đảm Gồm chữ lúa 禾 ở trên, chữ nữ 女 ở dưới. Phụ nữ làm việc với hạt lúa đảm bảo hiệu quả cao.
by MoDungPhuc

佛 Buddha

人 :là người có bộ Phất 弗:nghĩa : không phải,không có(phủ định) Không phải người thường, Phật là sinh mệnh siêu thường
by MoDungPhuc

  • 1
  • 2