Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 67 characters next page

ㄕㄜ ˊ

shé

tongue

ㄍㄨㄚ

guā

scrape

ㄏㄨㄚ ˋ

huà

words

ㄏㄨㄟ ˋ

huì

meet

ㄉㄧㄢ ˋ

diàn

electric

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

correct

ㄍㄨㄥ

gōng

public

ㄩㄥ ˋ

yòng

use

ˋ

shì

suitable

ㄏㄜ ˊ

join

ㄉㄤ

dāng

be

ㄏㄨㄛ ˊ

huó

live

ˊ

ér

son

ㄉㄨㄥ ˋ

dòng

move

ㄕㄥ

shēng

birth

ㄕㄨ ˋ

shù

technique

ˋ

art

ㄕㄡ ˇ

shǒu

hand

ˇ

language

zhī

support

ㄐㄧ ˋ

skill

ㄉㄥ ˇ

děng

wait

ㄆㄧㄥ ˊ

píng

even

ㄐㄧㄡ ˇ

jiǔ

long time

ˊ

chí

hold

ㄊㄜ ˋ

special

ㄅㄧㄝ ˊ

bié

don't

ˋ

justice

ˋ

idea

ㄈㄥ

fēng

wind

ㄌㄧ ˋ

power

ㄕㄨ ˋ

shù

count

ㄒㄩㄝ ˊ

xué

study

ㄕㄠ ˇ

shǎo

few

ㄌㄡ ˊ

lóu

multistory

ㄕㄤ ˋ

shàng

above

ㄒㄧㄚ ˋ

xià

below

ㄘㄥ ˊ

céng

layer

ˋ

shì

room

ㄐㄧㄠ ˋ

jiào

teach

ㄅㄢ ˋ

bàn

manage

house/room

˙

zi

son

ㄊㄨㄥ ˊ

tóng

same

ㄨㄛ ˋ

grip

ㄊㄧ ˊ

raise

ㄖㄤ ˋ

ràng

yield

ㄅㄟ ˋ

bèi

sea shell

ㄧㄝ ˋ

page

ㄊㄧ ˊ

topic

ㄨㄣ ˋ

wèn

ask

ㄇㄨ ˋ

eye

ㄩㄢ ˊ

yuán

employee

ㄖㄣ ˊ

rén

person

ㄉㄧㄢ ˋ

diàn

inn

ㄩㄢ ˊ

yuán

round

ㄍㄠ

gāo

tall

ㄉㄨ ˋ

degree

ㄍㄠ ˇ

gǎo

do/make

ㄏㄠ ˇ

hǎo

good
  • 1
  • 2