Pssst. We need your support!

CharacterPop survives off your donations. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Simplified characters from Hanyu Shuiping Kaoshi level 6.

Showing 181 – 240 of 924 characters next page

ㄇㄛ ˊ

membrane

ㄍㄨㄥ

gōng

palace

zhī

branch

ㄈㄨ ˋ

go to

ㄈㄨ ˋ

abdomen

ㄓㄢ ˇ

zhǎn

to behead

ㄑㄧㄥ

qīng

overturn

ㄇㄥ ˊ

méng

to sprout

ㄌㄧㄤ ˊ

liáng

rafters

ㄔㄥ ˊ

chéng

submit

ㄏㄨㄣ

hūn

dusk

ㄊㄞ

tāi

fetus

ㄎㄨㄤ

kuāng

frame

ㄅㄧㄢ ˇ

biǎn

flat

ㄒㄧㄠ ˇ

xiǎo

dawn

ㄔㄨㄢ ˇ

chuǎn

to gasp

ㄉㄧㄝ ˊ

dié

fold

ㄅㄥ

bēng

to collapse

ㄧㄠ ˊ

yáo

distant

ㄖㄡ ˊ

róu

to knead

ㄎㄨㄚ ˋ

kuà

straddle

ㄊㄢ

tān

greedy

ㄔㄢ ˊ

chán

wind around

ㄍㄨㄢ ˋ

guàn

to irrigate

ㄎㄨㄥ ˇ

kǒng

cavity

ㄓㄨㄢ

zhuān

brick

ㄔㄨㄣ ˊ

chún

lip

ㄒㄩㄣ

xūn

to smoke

ㄌㄡ ˇ

lǒu

to hug

ㄗㄥ ˋ

zèng

give as present

ㄊㄧㄝ

tiē

invitation

ˋ

different

ㄈㄥ

fēng

peak

ㄧㄢ ˋ

yàn

flame

ㄕㄨ ˋ

shù

vertical

ㄓㄤ ˋ

zhàng

canopy

ㄑㄧㄠ ˋ

qiào

outstanding

ㄓㄡ

zhōu

province

ㄙㄡ

sōu

vessels

ㄧㄚ ˇ

dumb

ㄏㄣ ˊ

hén

scar

ㄅㄧ ˋ

arm

ㄨㄚ ˇ

tile

ㄧㄢ ˊ

yán

cliff

ㄓㄨ ˋ

zhù

stationed at

ㄏㄥ ˊ

héng

constant

ㄓㄨㄤ ˋ

zhuàng

robust

crow

ㄆㄧ

split open

ㄏㄢ ˋ

hàn

drought

ㄏㄠ ˋ

hào

consume

ㄆㄢ ˋ

pàn

edge

ㄎㄨㄛ ˋ

kuò

broad

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

exchange

ㄊㄤ ˊ

táng

main hall

ㄊㄢ ˋ

tàn

carbon

ㄧㄢ ˋ

yàn

to swallow

ㄅㄤ ˇ

bǎng

bind

ㄓㄡ ˋ

zhòu

to wrinkle

ㄔㄨㄢ

chuān

stream