Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 51 of 51 characters

ㄍㄤ

gāng

ridge

ㄍㄤ

gāng

just

ㄘㄞ ˊ

cái

ability

ㄍㄤ

gāng

steel

ㄅㄧ ˇ

pen

ㄋㄧㄠ ˇ

niǎo

bird

ㄐㄧ

chicken

ㄔㄨㄥ ˊ

chóng

insect

ㄙㄨㄟ

suī

although

ㄖㄢ ˊ

rán

then

ㄓㄡ

zhōu

boat

ㄅㄢ

bān

kind/class

one

ㄅㄢ

bān

move

ㄐㄧㄚ

jiā

home

ㄧㄥ ˊ

yíng

welcome

ㄏㄨㄢ

huān

joyous

ㄐㄧㄝ

jiē

receive

ˋ

shì

clan

ˇ

zhǐ

paper

ㄅㄠ ˋ

bào

report

ㄉㄧ

low

ㄉㄧㄠ ˋ

diào

adjust

ㄩㄥ ˇ

yǒng

forever

ㄩㄢ ˇ

yuǎn

far

ㄩㄥ ˇ

yǒng

swimming

ㄗㄨ ˊ

clan

ㄇㄧㄣ ˊ

mín

people

ㄧㄡ ˊ

yóu

swim

ㄉㄨㄥ

dōng

winter

ㄊㄧㄢ

tiān

sky

ㄊㄥ ˊ

téng

hurt

ㄊㄡ ˊ

tóu

head

ㄊㄨ ˊ

picture

ㄉㄜ ˙

de

location

ㄔㄨㄣ

chūn

spring/youth

ㄐㄧㄝ ˊ

jié

festival

ㄑㄧㄡ

qiū

autumn

ㄒㄧㄚ ˋ

xià

summer

ㄨㄢ ˊ

wán

pill

ˊ

zhí

implement

ㄖㄜ ˋ

hot

ㄑㄧㄥ ˊ

qíng

feeling

ㄉㄧㄢ ˇ

diǎn

dot

ˋ

ài

love

ㄉㄞ ˋ

dài

bring

ㄒㄧㄣ

xīn

heart

ㄒㄧㄤ ˇ

xiǎng

enjoy

ㄕㄨ ˊ

shú

ripe

ㄔㄥ ˊ

chéng

succeed

ㄇㄧㄢ ˋ

miàn

face