Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Simplified characters from Hanyu Shuiping Kaoshi level 4.

Showing 1 – 60 of 452 characters next page

ㄨㄟ

wēi

tiny

ㄅㄛ ˊ

ample

zhī

of

ˇ

and

ㄐㄧㄤ

jiāng

will

ㄑㄩㄝ ˋ

què

however

ˇ

die

ㄑㄩㄢ ˊ

quán

entire

ˊ

-less

ㄇㄟ ˇ

měi

beautiful

ㄍㄜ ˋ

each

ㄧㄚ ˙

ya

wow

ㄇㄥ ˋ

mèng

dream

ㄆㄟ ˊ

péi

accompany

ㄅㄧㄥ ˋ

bìng

combine

ㄔㄡ

chōu

draw/drag

ˇ

this

ㄏㄨㄛ ˊ

huó

live

ㄉㄚ ˊ

reach

ㄌㄧㄢ ˊ

lián

link

ㄕㄤ

shāng

injury

ㄊㄧㄥ ˇ

tǐng

quite

ㄘㄞ

cāi

guess

ㄒㄧㄥ ˇ

xǐng

awaken

ㄕㄡ ˇ

shǒu

head

ㄐㄧㄤ ˇ

jiǎng

award

ㄑㄧㄣ

qīn

intimate

ㄕㄡ ˋ

shòu

receive

ㄍㄡ ˋ

gòu

enough

ㄈㄣ ˋ

fèn

portion

ㄉㄨ ˋ

degree

ㄧㄡ ˊ

yóu

due to

ㄋㄟ ˋ

nèi

within

ㄅㄨ ˋ

department

ㄧㄥ ˊ

yíng

win

ㄌㄧㄥ ˋ

lìng

other

ㄓㄨ

zhū

pig

ㄊㄞ ˊ

tái

platform

ㄐㄧ ˋ

since

ˋ

zhì

until

ㄐㄧ ˊ

and

ㄈㄢ ˊ

fán

vexed

ㄐㄧ ˊ

immediately

ㄎㄨㄣ ˋ

kùn

trapped

ㄓㄥ ˇ

zhěng

entire/exact

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

seat

ㄊㄧㄥ ˊ

tíng

halt

ㄕㄣ

shēn

deep

ㄒㄩㄝ ˋ

xuè

blood

ㄎㄨ ˇ

bitter

ㄆㄧㄢ

piān

sheet/piece

ㄔㄨ ˋ

chù

place

ㄕㄨㄞ ˋ

shuài

handsome

ㄐㄧ ˊ

gather

ˊ

shí

food

ㄌㄧㄡ ˊ

liú

stay

ㄏㄨㄛ ˋ

huò

commodity

ㄅㄠ ˋ

bào

embrace

ㄍㄨㄚ ˋ

guà

hang

ㄐㄧㄚ ˇ

jiǎ

fake