Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

shí

ˊ

shí

transplant

ˊ

shí

stone

ˊ

shí

real

ˊ

shí

shad

ˊ

shí

time

ˊ

shí

food

ˊ

shí

transplant

ˊ

shí

time

ˊ

shí

hen roost

ˊ

shí

knowledge

ˊ

shí

shad

ˊ

shí

food

ˊ

shí

real

ˊ

shí

pick up

ˊ

shí

to nibble away at sth

ˊ

shí

knowledge

ˊ

shí

what

ˊ

shí

nibble

ˊ

shí

ten

ˊ

shí

food

ˊ

shí

stoneware

shì

ˋ

shì

transplant

ˋ

shì

to rely on

ˋ

shì

decorate

ˋ

shì

oath

ˋ

shì

to lick

ˋ

shì

salted fermented beans

ˋ

shì

raincoat

ˋ

shì

try

ˋ

shì

try

ˋ

shì

to borrow

ˋ

shì

explain

ˋ

shì

to murder a superior

ˋ

shì

style

ˋ

shì

transplant

ˋ

shì

force

ˋ

shì

posthumous name or title

ˋ

shì

surname Shi

ˋ

shì

vision

ˋ

shì

is

ˋ

shì

knowledge

ˋ

shì

addicted to

ˋ

shì

poisonous

ˋ

shì

market

ˋ

shì

divine by stalk

ˋ

shì

room

ˋ

shì

sign

ˋ

shì

crossbar in carriage front

ˋ

shì

scholar

ˋ

shì

suitable

ˋ

shì

explain

ˋ

shì

vision

ˋ

shì

serve

ˋ

shì

world

ˋ

shì

persimmon

ˋ

shì

smiling face

ˋ

shì

clan

ˋ

shì

decorate

ˋ

shì

similar

ˋ

shì

show

ˋ

shì

crossbar in carriage front

ˋ

shì

cerium

ˋ

shì

accustomed to

ˋ

shì

knowledge

ˋ

shì

smiling face

ˋ

shì

to serve as an official

ˋ

shì

force

ˋ

shì

matter

ˋ

shì

to devour

ˋ

shì

to murder a superior

ˋ

shì

suitable

ˋ

shì

to wipe

ˋ

shì

to pass

shǐ

ˇ

shǐ

pig

使

ˇ

shǐ

use/cause

ˇ

shǐ

stool

ˇ

shǐ

begin

ˇ

shǐ

drive

ˇ

shǐ

drive

ˇ

shǐ

arrow

ˇ

shǐ

history

shī

shī

lose/fail

shī

moist

shī

poem

shī

strain

shī

yarrow

shī

Shi, name of river in Xinyang 信陽|信阳, Henan

shī

poem

shī

teacher

shī

execute

shī

teacher

shī

lion

shī

corpse

shī

lion

shī

corpse

shī

louse

湿

shī

moist

shi

˙

shi

spoon