Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

shí

ˊ

shí

hen roost

ˊ

shí

real

ˊ

shí

real

ˊ

shí

time

ˊ

shí

time

ˊ

shí

stoneware

ˊ

shí

stone

ˊ

shí

nibble

ˊ

shí

to nibble away at sth

ˊ

shí

knowledge

ˊ

shí

knowledge

ˊ

shí

food

ˊ

shí

shad

ˊ

shí

transplant

ˊ

shí

transplant

ˊ

shí

ten

ˊ

shí

what

ˊ

shí

pick up

ˊ

shí

food

ˊ

shí

food

ˊ

shí

shad

shì

ˋ

shì

world

ˋ

shì

matter

ˋ

shì

to serve as an official

ˋ

shì

similar

ˋ

shì

serve

ˋ

shì

force

ˋ

shì

addicted to

ˋ

shì

to devour

ˋ

shì

scholar

ˋ

shì

surname Shi

ˋ

shì

room

ˋ

shì

market

ˋ

shì

to murder a superior

ˋ

shì

to murder a superior

ˋ

shì

style

ˋ

shì

to rely on

ˋ

shì

to wipe

ˋ

shì

persimmon

ˋ

shì

clan

ˋ

shì

sign

ˋ

shì

show

ˋ

shì

divine by stalk

ˋ

shì

to lick

ˋ

shì

poisonous

ˋ

shì

vision

ˋ

shì

try

ˋ

shì

posthumous name or title

ˋ

shì

smiling face

ˋ

shì

knowledge

ˋ

shì

try

ˋ

shì

knowledge

ˋ

shì

smiling face

ˋ

shì

salted fermented beans

ˋ

shì

to borrow

ˋ

shì

crossbar in carriage front

ˋ

shì

suitable

ˋ

shì

suitable

ˋ

shì

to pass

ˋ

shì

explain

ˋ

shì

explain

ˋ

shì

cerium

ˋ

shì

decorate

ˋ

shì

decorate

ˋ

shì

transplant

ˋ

shì

transplant

ˋ

shì

raincoat

ˋ

shì

force

ˋ

shì

oath

ˋ

shì

is

ˋ

shì

vision

ˋ

shì

accustomed to

ˋ

shì

crossbar in carriage front

shǐ

使

ˇ

shǐ

use/cause

ˇ

shǐ

history

ˇ

shǐ

begin

ˇ

shǐ

stool

ˇ

shǐ

pig

ˇ

shǐ

drive

ˇ

shǐ

drive

ˇ

shǐ

arrow

shī

shī

lose/fail

shī

teacher

shī

execute

湿

shī

moist

shī

moist

shī

lion

shī

lion

shī

yarrow

shī

louse

shī

poem

shī

strain

shī

teacher

shī

corpse

shī

poem

shī

corpse

shī

Shi, name of river in Xinyang 信陽|信阳, Henan

shi

˙

shi

spoon