Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Chinois pour tous

Showing 1 – 46 of 46 characters

ㄧㄥ ˇ

yǐng

shadow

˙

zi

son

ㄉㄧㄢ ˋ

diàn

electric

ㄩㄢ ˋ

yuàn

courtyard

ㄉㄥ

dēng

lamp

ㄒㄩㄝ ˊ

xué

study

ㄨㄞ ˋ

wài

outside

ㄍㄨㄛ ˊ

guó

country

ㄖㄣ ˊ

rén

person

ㄌㄠ ˇ

lǎo

old

ˇ

language

ˇ

zhǐ

paper

ㄕㄡ ˇ

shǒu

hand

ˇ

zhǐ

finger

ㄇㄣ ˊ

mén

gate

ㄎㄡ ˇ

kǒu

opening

ㄆㄧㄠ ˋ

piào

ticket

ㄏㄨㄚ ˋ

huà

words

ㄈㄨ

husband

ˋ

self

ㄐㄧ ˇ

self

ㄉㄥ ˇ

děng

wait

ㄕㄨㄛ

shuō

say

ㄒㄧ

hope

ㄨㄤ ˋ

wàng

expect

ㄓㄠ ˇ

zhǎo

find

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

sit

ㄐㄧㄡ ˋ

jiù

old

ㄆㄧㄠ ˋ

piào

pretty

ㄌㄧㄤ ˋ

liàng

shining

ㄨㄢ ˇ

wǎn

night

ㄓㄣ

zhēn

really

ㄏㄨㄛ ˋ

huò

or

ㄓㄜ ˇ

zhě

person

ㄏㄞ ˊ

hái

still

ˋ

shì

is

ㄕㄤ ˋ

shàng

above

ㄅㄧㄢ

biān

side

ㄒㄧㄚ ˋ

xià

below

ㄑㄧㄢ ˊ

qián

front

ㄏㄡ ˋ

hòu

behind

ㄉㄜ ˙

de

location

ㄅㄠ ˋ

bào

report

ㄓㄨㄛ

zhuō

table

ㄕㄨ

shū

book

ㄗㄞ ˋ

zài

at