Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

next 50 characters

Showing 1 – 50 of 50 characters

ㄖㄣ ˋ

rèn

recognize

ㄗㄣ ˇ

zěn

how

ㄍㄨㄥ

gōng

achievement

ㄕㄜ ˋ

shè

society

ㄕㄨ ˋ

shù

technique

chī

eat

ㄙㄨㄢ ˋ

suàn

regard as

ㄈㄟ

fēi

negate

ㄇㄟ ˇ

měi

every

consider

ㄑㄧㄥ

qīng

blue/green

ㄐㄧㄝ ˊ

jié

knot

ㄌㄨㄣ ˋ

lùn

discuss

ˇ

zhǐ

finger

ㄎㄜ

branch/field

ㄅㄞ ˇ

bǎi

hundred

ㄌㄧㄡ ˋ

liù

six

ˋ

justice

ㄌㄧㄡ ˊ

liú

flow

ㄩㄢ ˊ

yuán

dollar

ㄩㄢ ˇ

yuǎn

far

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

team

ㄎㄨㄞ ˋ

kuài

quick

ㄍㄣ

gēn

with

resources

ㄊㄧㄠ ˊ

tiáo

strip

ㄈㄨ

husband

ㄌㄧㄢ ˊ

lián

link

ㄍㄨㄢ ˇ

guǎn

manage

ㄉㄞ ˋ

dài

bring

ㄏㄨㄚ

huā

flower

ㄔㄨㄢ ˊ

chuán

transmit

ㄅㄧㄢ ˋ

biàn

change

ㄍㄞ

gāi

should

ㄌㄧㄥ ˇ

lǐng

collar

ㄩㄢ ˋ

yuàn

courtyard

ㄑㄩㄢ ˊ

quán

authority

ㄌㄧㄢ ˊ

lián

unite

ㄐㄧㄣ ˋ

jìn

near

ㄨㄤ ˇ

wǎng

towards

ㄧㄢ ˊ

yán

words

ㄓㄢ ˇ

zhǎn

exhibition

ㄅㄠ ˇ

bǎo

protect

ㄓㄡ

zhōu

week

ㄉㄚ ˊ

reach

ㄐㄩㄝ ˊ

jué

decide

ㄏㄨㄥ ˊ

hóng

red

ㄌㄧㄡ ˊ

liú

stay

ㄅㄢ ˋ

bàn

manage

ˋ

zhì

govern