Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 70 characters next page

ˋ

shì

scholar

ˋ

zhì

aspiration

ㄊㄨㄥ ˊ

tóng

same

ˋ

idea

ㄕㄥ

shēng

sound

ㄉㄚ ˋ

big

ㄧㄣ

yīn

sound

ㄓㄨㄤ ˋ

zhuàng

robust

ㄓㄨㄤ

zhuāng

costume

ㄧㄤ ˋ

yàng

appearance

˙

zi

son

shī

lose/fail

zhī

know

ㄉㄠ ˋ

dào

way

ˋ

shì

knowledge

medical

ㄕㄥ

shēng

birth

ㄩㄢ ˋ

yuàn

courtyard

ㄍㄨㄟ ˋ

guì

expensive

ㄒㄧㄥ ˋ

xìng

surname

ㄋㄧㄣ ˊ

nín

you

ㄕㄨ ˋ

shù

bundle

ㄓㄥ ˇ

zhěng

entire/exact

ㄙㄡ ˋ

sòu

cough

ㄏㄞ ˋ

hài

pig

ㄍㄞ

gāi

should

ㄧㄥ

yīng

should

ㄏㄞ ˊ

hái

child

ㄒㄧㄠ ˇ

xiǎo

small

ˊ

ér

son

ㄏㄞ

hāi

cough

ㄎㄜ ˋ

carve

ㄌㄧ ˋ

stand

ㄎㄨ ˇ

bitter

ㄕㄟ ˊ

shéi

who

ㄉㄜ ˙

de

of

ㄊㄨㄟ

tuī

push

广

ㄍㄨㄤ ˇ

guǎng

wide

ㄉㄨㄥ ˋ

dòng

move

ㄋㄢ ˊ

nán

difficult

ㄍㄨㄛ ˋ

guò

pass

ㄎㄢ ˋ

kàn

see

ㄓㄨㄣ ˇ

zhǔn

standard

ㄑㄩㄝ ˋ

què

true/solid

ˊ

shí

time

ㄐㄧ ˊ

gather

ㄏㄜ ˊ

join

ㄓㄨㄥ

zhōng

middle

ㄔㄨ ˋ

chù

place

ㄏㄠ ˇ

hǎo

good

ㄌㄧ ˇ

logic

ㄏㄨㄞ ˋ

huài

bad

ㄩㄥ ˋ

yòng

use

ㄍㄜ ˋ

each

ㄓㄨㄥ ˇ

zhǒng

type

ㄌㄨ ˋ

road

ㄕㄤ ˋ

shàng

above

ㄨㄣ ˋ

wèn

ask

ㄍㄨㄥ

gōng

public

ㄇㄚ ˇ

horse
  • 1
  • 2