Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Integrated Chinese Level 1 Part 2

Showing 1 – 60 of 222 characters next page

ㄒㄩㄝ ˇ

xuě

snow

ㄒㄧㄤ ˋ

xiàng

resemble

ㄈㄨ ˋ

tutor

ㄩㄣ ˋ

yùn

movement

ㄅㄧㄠˇ ˊ

biǎo

form

ㄅㄧㄥ ˋ

bìng

sickness

ㄩㄢ ˊ

yuán

park

ˋ

affair

ㄊㄤ ˊ

táng

sugar

ㄉㄨㄥ ˋ

dòng

move

ˋ

object

ㄉㄨ ˋ

belly

ㄏㄨㄚ ˊ

huá

slippery

ㄓㄨㄛ

zhuō

table

ㄘㄨ ˋ

vinegar

ㄆㄤ ˊ

páng

beside

ㄧㄣ ˇ

yǐn

beverage

ㄊㄥ ˊ

téng

hurt

ㄅㄧㄥ

bīng

ice

ㄆㄢ ˊ

pán

tray

ˊ

fish

ㄩㄢ ˇ

yuǎn

far

ㄌㄧㄠ ˋ

liào

material

ˇ

die

ㄍㄤ

gāng

just

ㄐㄧㄠ ˇ

jiǎo

dumpling

ㄊㄧㄢ ˊ

tián

sugary

ㄏㄨㄛ ˊ

huó

live

ㄅㄚ ˇ

grasp

ㄧㄝ ˋ

night

ㄅㄠ ˋ

bào

report

ㄙㄨ ˋ

vegetarian

ㄐㄧ ˊ

extreme

ㄊㄡ ˊ

tóu

head

ㄆㄧㄥ ˊ

píng

apple

ㄘㄜ ˋ

lavatory

ㄍㄥ ˋ

gèng

even more

ㄉㄡ ˋ

dòu

bean

ㄕㄠ

shāo

roast

ㄅㄢ ˇ

bǎn

board

ㄌㄧ ˊ

pear

ㄒㄧㄤ

xiāng

box

ˊ

ér

and

ㄈㄨ ˇ

rotten

ㄋㄧㄡ ˊ

niú

cow

ㄑㄧㄤ ˊ

qiáng

wall

ㄓㄨ ˋ

zhù

live at

ㄊㄤ ˇ

tǎng

lie down

ㄑㄧㄝ ˇ

qiě

moreover

ㄈㄤ ˋ

fàng

release

ㄅㄢ ˋ

bàn

to mix

ㄐㄧㄠ

jiāo

intersect

ㄐㄧㄝ

jiē

receive

ㄐㄧㄢ ˇ

jiǎn

inspect

ㄋㄨㄢ ˇ

nuǎn

warm

ㄖㄡ ˋ

ròu

flesh

ㄍㄨㄚ

guā

melon

ㄊㄨㄥ

tōng

connect

ㄌㄡ ˊ

lóu

multistory

ㄔㄚ ˊ

chá

check