Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

للتدرب على الرموز

Showing 1 – 60 of 172 characters next page

ā

(phonetic)

ˊ

mat. aunt

˙

a

Ah!

ˇ

ǎi

short

ˋ

ài

love

ㄏㄠ ˇ

hǎo

good

ān

peace

ㄐㄧㄥ ˋ

jìng

quiet

ㄅㄚ ˇ

grasp

ㄅㄢ

bān

class

ㄅㄢ

bān

move

ㄅㄢ ˋ

bàn

manage

ㄈㄚ ˇ

method

ㄍㄨㄥ

gōng

public

ˋ

shì

room

ㄅㄢ ˋ

bàn

half

ㄅㄤ

bāng

help

ㄇㄤ ˊ

máng

busy

ㄅㄠ

bāo

wrap

ㄅㄠ ˇ

bǎo

sated

ㄅㄟ ˇ

běi

north

ㄈㄤ

fāng

square

ㄅㄟ ˋ

bèi

by/quilt

ㄅㄧ ˊ

nose

˙

zi

son

ㄅㄧ ˇ

compare

ㄐㄧㄠ ˋ

jiào

compare

ㄙㄞ ˋ

sài

competition

ㄅㄧ ˇ

pen

ㄐㄧ ˋ

remember

ㄅㄣ ˇ

běn

origin

ㄅㄧ ˋ

must

ㄒㄩ

have to

ㄅㄧㄢ ˋ

biàn

change

ㄏㄨㄚ ˋ

huà

transform

ㄅㄧㄝ ˊ

bié

don't

ㄖㄣ ˊ

rén

person

ㄅㄧㄥ

bīng

ice

ㄒㄧㄤ

xiāng

box

ㄅㄨ ˋ

no

ㄉㄢ ˋ

dàn

but

ˊ

ér

and

ㄑㄧㄝ ˇ

qiě

moreover

ㄘㄞ ˋ

cài

vegetable

ㄉㄢ

dān

list

ㄘㄢ

cān

participate

ㄐㄧㄚ

jiā

add

ㄘㄠ ˇ

cǎo

grass

ㄘㄥ ˊ

céng

layer

ㄔㄚ

chā

differ

ㄔㄠ

chāo

super

ˋ

shì

market

ㄔㄣ ˋ

chèn

garment

ㄕㄢ

shān

shirt

ㄔㄥ ˊ

chéng

succeed

ㄐㄧ

merit

ㄔㄥ ˊ

chéng

city

ˊ

chí

tardy

ㄉㄠ ˋ

dào

arrive

ㄔㄨ ˊ

chú

remove