Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 121 – 180 of 214 characters next page

ㄈㄡ ˇ

fǒu

jar

ㄨㄤ ˇ

wǎng

net

ㄧㄤ ˊ

yáng

sheep

ˇ

feather

ㄌㄠ ˇ

lǎo

old

ˊ

ér

and

ㄌㄟ ˇ

lěi

plow

ˇ

ěr

ear

ˋ

brush

ㄖㄡ ˋ

ròu

flesh

ㄔㄣ ˊ

chén

minister

ˋ

self

ˋ

zhì

until

ㄐㄧㄡ ˋ

jiù

mortar

ㄕㄜ ˊ

shé

tongue

ㄔㄨㄢ ˇ

chuǎn

chaotic

ㄓㄡ

zhōu

boat

ㄍㄣ ˇ

gěn

limit

ㄙㄜ ˋ

colour

ㄘㄠ ˇ

cǎo

grass

ㄏㄨ

tiger

ㄔㄨㄥ ˊ

chóng

insect

ㄒㄩㄝ ˋ

xuè

blood

ㄒㄧㄥ ˊ

xíng

go/do

clothes

ㄧㄚ ˋ

cover

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

meet

ㄐㄧㄠ ˇ

jiǎo

angle

ㄧㄢ ˊ

yán

words

ㄍㄨ ˇ

valley

ㄉㄡ ˋ

dòu

bean

ˇ

shǐ

pig

ˋ

zhì

cat

ㄅㄟ ˋ

bèi

sea shell

ˋ

chì

crimson

ㄗㄡ ˇ

zǒu

walk

ㄗㄨ ˊ

foot

ㄕㄣ

shēn

body

ㄔㄜ

chē

vehicle

ㄒㄧㄣ

xīn

pungent

ㄔㄣ ˊ

chén

morning

ㄔㄨㄛ ˋ

chuò

walk

ˋ

town

ㄧㄡ ˇ

yǒu

wine

ㄅㄧㄢ ˋ

biàn

divide

ㄌㄧ ˇ

inside

ㄐㄧㄣ

jīn

money

ㄓㄤ ˇ

zhǎng

long

ㄇㄣ ˊ

mén

gate

ㄈㄨ ˋ

mound

ㄌㄧ ˋ

slave

ㄓㄨㄟ

zhuī

sparrow

ˇ

rain

ㄑㄧㄥ

qīng

blue/green

ㄈㄟ

fēi

negate

ㄇㄧㄢ ˋ

miàn

face

ㄍㄜ ˊ

leather

ㄨㄟ ˊ

wéi

leather

ㄐㄧㄡ ˇ

jiǔ

leek

ㄧㄣ

yīn

sound