Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 53 of 53 characters

ㄍㄨㄢ

guān

close

ㄒㄧㄣ

xīn

heart

ㄏㄞ ˇ

hǎi

ocean

ㄙㄨㄥ ˋ

sòng

deliver

ㄒㄧㄥ ˊ

xíng

go/do

ㄏㄨㄢ

huān

joyous

ㄌㄧㄢ ˊ

lián

unite

ㄏㄜ ˊ

join

ㄧㄢ ˊ

yán

words

ˇ

language

ㄈㄚ

send out

ㄒㄧㄣ ˋ

xìn

letter

ㄒㄧㄤ

xiāng

mutually

ㄌㄞ ˊ

lái

come

ㄏㄨㄟ ˊ

huí

return

ㄕㄠ ˇ

shǎo

few

ㄉㄨㄛ

duō

many

ㄅㄨ ˋ

no

ㄅㄨ ˋ

step/pace

ㄐㄧㄣ ˋ

jìn

advance

ㄕㄥ ˇ

shěng

frugal

ㄌㄧ ˋ

power

ㄏㄨㄟ ˋ

huì

meet

ㄐㄧㄠ

jiāo

intersect

ㄨㄞ ˋ

wài

outside

ㄐㄧㄠ ˇ

jiǎo

dumpling

˙

zi

son

ㄐㄧㄠ ˋ

jiào

compare

ㄅㄧ ˇ

compare

ㄒㄧㄠ ˋ

xiào

school

ㄒㄩㄝ ˊ

xué

study

ㄩㄢ ˊ

yuán

park

ㄋㄧㄡ ˊ

niú

cow

ㄖㄡ ˋ

ròu

flesh

ㄔㄨㄟ

chuī

blow

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

item

ㄍㄜ

big brother

ㄉㄚ ˋ

big

ㄍㄜ

song

ㄕㄡ ˇ

shǒu

hand

ˊ

ér

son

ㄧㄥ

yīng

should

ㄉㄤ

dāng

be

ㄒㄧㄤ ˋ

xiàng

toward

ㄈㄤ

fāng

square

ㄒㄧㄤ ˇ

xiǎng

echo

ㄏㄨㄚ ˋ

huà

transform

ㄨㄣ ˊ

wén

language

ㄏㄨㄚ

huā

flower

ㄓㄨㄥ ˇ

zhǒng

type

ㄌㄧ ˋ

experience

ㄐㄧㄥ

jīng

through

ㄐㄧㄡ ˋ

jiù

old