Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 73 characters next page

ˋ

shì

show

ˋ

idea

ㄆㄧㄠ ˋ

piào

ticket

˙

zi

son

ㄇㄣ ˊ

mén

gate

ㄈㄟ

fēi

fly

ㄐㄧ

machine

ㄏㄨㄛ ˇ

huǒ

fire

ㄔㄜ

chē

vehicle

ㄆㄧㄠ ˋ

piào

pretty

ㄌㄧㄤ ˋ

liàng

shining

ㄕㄜ ˋ

shè

society

ㄏㄨㄟ ˋ

huì

meet

ㄓㄨ ˋ

zhù

wish well

ˋ

shì

vision

ㄉㄧㄢ ˋ

diàn

electric

ㄐㄧㄣ ˋ

jìn

near

ㄅㄧㄠˇ ˊ

biǎo

form

ㄕㄡ ˇ

shǒu

hand

ㄒㄧㄢ ˋ

xiàn

appear

ㄈㄚ

send out

ㄇㄧㄢ ˋ

miàn

face

ㄇㄧㄥ ˊ

míng

bright

clothes

ㄉㄚ ˋ

big

ㄒㄧ ˇ

wash

ㄋㄨㄥ ˊ

nóng

agriculture

ㄧㄝ ˋ

business

ㄘㄨㄣ

cūn

village

ㄔㄨ

chū

beginning

ㄗㄨㄟ ˋ

zuì

most

ㄅㄨ ˋ

step/pace

ㄆㄧ ˊ

skin/fur

ㄅㄟ ˋ

bèi

by/quilt

ㄆㄛ ˋ

broken

ㄔㄢ ˇ

chǎn

produce

ㄏㄨㄞ ˋ

huài

bad

ㄑㄧㄝ ˇ

qiě

moreover

ˊ

ér

and

ㄐㄧㄝ ˇ

jiě

older sis.

ㄒㄧㄠ ˇ

xiǎo

small

ㄇㄟ ˋ

mèi

little sis.

ㄓㄨ ˋ

zhù

assist

ㄗㄨ

rent

ㄔㄨ

chū

exit

ㄑㄧ ˋ

vapor

ㄗㄨ ˇ

ancestor

ㄍㄨㄛ ˊ

guó

country

ㄗㄨ ˇ

group

zhī

weave

ˊ

fitting

便

ㄅㄧㄢ ˋ

biàn

ordinary

ˋ

friendship

ㄧㄡ ˇ

yǒu

friend

ˊ

zhí

straight

one

ㄓㄣ

zhēn

really

ㄓㄥ ˋ

zhèng

correct

ㄖㄣ ˋ

rèn

recognize

ㄌㄧ ˇ

logic
  • 1
  • 2