Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 58 of 58 characters

ㄍㄨㄤ

guāng

light

ㄒㄧㄤ ˋ

xiàng

toward

ㄕㄡ

shōu

accept

ˋ

once

ㄇㄧ ˇ

rice

ㄧㄤ ˊ

yáng

sheep

ㄅㄛ ˊ

uncle

ㄔㄠ ˇ

chǎo

noisy

ˇ

zhǐ

address

ㄨㄢ ˊ

wán

finish

ㄐㄩ ˊ

office

ㄌㄧ ˇ

Li

ㄉㄡ ˋ

dòu

bean

ㄑㄧ ˊ

that

ㄆㄞ

pāi

pat

ㄌㄧㄣ ˊ

lín

woods

ㄏㄜ ˊ

river

ㄩㄥ ˇ

yǒng

swimming

ˋ

object

ㄅㄧㄠˇ ˊ

biǎo

form

ㄐㄧㄣ

jīn

money

ㄑㄧㄥ

qīng

blue/green

house/room

ㄍㄨ ˋ

incident

ㄩㄢ ˊ

yuán

former

ㄗㄨ

rent

ㄘㄠ ˇ

cǎo

grass

ㄐㄧ ˋ

remember

ㄊㄧㄥ ˊ

tíng

halt

ㄔㄨ ˋ

chù

place

ㄒㄩ ˇ

allow

ㄏㄨㄛ ˋ

huò

commodity

ㄊㄨㄥ

tōng

connect

ㄒㄩㄝ ˇ

xuě

snow

ㄨㄟ ˋ

wèi

hello...

ㄏㄨㄢ ˋ

huàn

exchange

ㄐㄧㄥ ˇ

jǐng

scenery

ㄧㄡ ˊ

yóu

swim

ㄈㄚ

send out

ㄐㄧㄝ ˊ

jié

knot

ㄏㄨㄚ ˊ

huá

China

ㄓㄜ ˙

zhe

progressive

ㄐㄧㄝ

jiē

street

ˊ

word

ㄩㄝ ˋ

yuè

exceed

ㄓㄡ

zhōu

week

ㄧㄡ ˊ

yóu

post

ㄧㄤ ˊ

yáng

the sun

ㄅㄢ

bān

move

ㄧㄝ ˊ

grandfather

ㄐㄧㄝ ˊ

jié

festival

ㄍㄞ

gāi

should

ㄐㄧㄥ ˋ

jìng

boundary

滿

ㄇㄢ ˇ

mǎn

full

ㄙㄨㄢ ˋ

suàn

regard as

ㄉㄥ

dēng

lamp

ㄊㄤ ˊ

táng

sugar

ㄑㄧㄣ

qīn

intimate