Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 65 characters next page

ㄧㄠ

yāo

tiny

ㄒㄧ ˋ

link

ㄍㄨㄢ

guān

close

ㄌㄧㄢ ˊ

lián

unite

ㄇㄟ ˊ

méi

have not

ㄌㄟ ˋ

lèi

tired

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

to fulfill

ˊ

shí

real

ㄑㄧㄢ ˊ

qián

money

ㄌㄧㄥ ˊ

líng

zero

ㄑㄧㄢ ˇ

qiǎn

shallow

ㄌㄧ ˇ

ceremony

ˋ

object

ㄊㄤ ˊ

táng

main hall

ㄌㄨㄢ ˋ

luàn

chaos

ㄕㄨㄛ

shuō

say

ˋ

shì

world

ˋ

educate

ㄐㄧㄠ ˋ

jiào

teach

ㄊㄧ ˇ

body

ㄔㄤ ˇ

chǎng

site

ㄌㄧㄡ ˊ

liú

flow

ㄐㄧㄠ

jiāo

intersect

ㄌㄧ ˋ

favourable

ㄒㄩㄝ ˊ

xué

cave

ㄐㄧㄡ

jiū

research

ㄧㄢ ˊ

yán

research

ㄎㄨㄥ

kōng

empty

ㄑㄧ ˋ

gas

ㄐㄧㄢ

jiān

between

ㄓㄨㄥ

zhōng

middle

ㄊㄞ ˋ

tài

too

ㄊㄨ

abrupt

ㄖㄢ ˊ

rán

then

ㄔㄨ

chū

exit

ㄕㄣ

shēn

deep

ㄔㄡ

chōu

draw/drag

ㄕㄨㄟ ˇ

shuǐ

water

ㄕㄣ

shēn

body

ㄧㄡ ˊ

yóu

post

ㄆㄧㄠ ˋ

piào

ticket

ㄕㄣ

shēn

express

ㄕㄣ ˊ

shén

god

ㄧㄣ ˊ

yín

tiger

ㄧㄢ ˇ

yǎn

perform

ㄅㄧㄠˇ ˊ

biǎo

form

ㄩㄢ ˊ

yuán

employee

ㄎㄞ

kāi

open

ㄧㄢ ˇ

yǎn

eyelet

ㄏㄨㄤ ˊ

huáng

yellow

ㄏㄜ ˊ

river

ㄍㄨㄥ ˋ

gòng

altogether

one

ㄍㄨㄥ

gōng

public

ㄑㄧ ˋ

vapor

ㄔㄜ

chē

vehicle

ㄏㄨㄚ ˋ

huà

paint/draw

ˊ

ér

son

ㄅㄠ ˋ

bào

report

ㄆㄚ ˋ

afraid
  • 1
  • 2