Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

UNI: Beijing Normal University | BNU Book name: Jump High, A systematic Chinese course Class name: 读写 \ Reading Textbook 1 \ Vocabulary for Lesson # 5 Title: 李明的周末生活

Showing 1 – 60 of 86 characters next page

ㄇㄠ ˋ

mào

trade

ˋ

easy

ㄆㄧㄣ

pīn

piece together

ㄇㄧㄥ ˋ

mìng

fate

ㄈㄤ ˋ

fàng

release

ㄙㄨㄥ

sōng

loose/pine

ㄌㄧㄢ ˊ

lián

link

ㄒㄩ ˋ

continue

ㄐㄧㄚ

jiā

add

ㄅㄢ

bān

class

ㄉㄨ ˋ

degree

ㄍㄨㄛ ˋ

guò

pass

ㄊㄨㄥ

tōng

connect

ㄉㄨㄢ ˋ

duàn

sever/break

ㄕㄡ

shōu

accept

ㄉㄠ ˋ

dào

arrive

ㄕㄡ ˇ

shǒu

hand

ㄐㄧ

machine

ㄉㄨㄢ ˇ

duǎn

short

ㄒㄧㄣ ˋ

xìn

letter

ㄩㄢ ˊ

yuán

former

ㄌㄞ ˊ

lái

come

ㄎㄞ

kāi

open

ㄏㄨㄟ ˋ

huì

meet

ㄩㄝ

yuē

appointment

ㄐㄧㄡ ˇ

jiǔ

alcohol

ㄅㄚ ˙

ba

OK?

ㄓㄨㄣ ˇ

zhǔn

standard

ˊ

shí

time

ˋ

àn

press

ㄐㄧ ˊ

urgent

ㄇㄤ ˊ

máng

busy

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

correct

ㄇㄧㄢ ˋ

miàn

face

ㄅㄠ ˋ

bào

embrace

ㄑㄧㄢ ˋ

qiàn

apology

ㄌㄚ

pull

ㄐㄩ ˇ

lift

ㄍㄢ ˋ

gàn

do/work

ㄅㄟ

bēi

cup

ㄏㄞ ˇ

hǎi

ocean

ㄍㄨㄢ

guān

close

ㄨㄤ ˇ

wǎng

towards

ㄨㄟ ˊ

wéi

solely

one

ㄈㄤ

fāng

square

ˋ

shì

style

ㄕㄨㄟ ˋ

shuì

sleep

ㄌㄢ ˇ

lǎn

lazy

ㄐㄩㄝ ˊ

jué

feel

ㄒㄧㄠ ˋ

xiào

effect

ㄍㄨㄛ ˇ

guǒ

fruit

ˋ

ài

love

ㄑㄧㄥ ˊ

qíng

feeling

ㄌㄧ ˇ

ceremony

ㄅㄞ ˋ

bài

worship

ㄊㄧㄢ

tiān

sky

ㄆㄚ ˊ

climb

ˊ

shí

pick up

ㄅㄨ ˋ

no
  • 1
  • 2