Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 154 characters next page

ㄓㄨㄣ ˇ

zhǔn

standard

ㄕㄡ ˇ

shǒu

guard

ㄐㄧ ˋ

mail

ㄓㄤ

zhāng

sheet/open

ㄒㄧㄤ ˋ

xiàng

resemble

ㄐㄧㄣ ˇ

jǐn

tight

ㄨㄛ ˋ

grip

ㄑㄧㄤ

qiāng

gun

ㄌㄧㄢ ˊ

lián

link

ㄉㄥ ˇ

děng

wait

ㄐㄩ ˊ

tangerine

ㄉㄨㄥ

dōng

winter

ㄌㄧ ˊ

pear

ㄆㄧㄥ ˊ

píng

apple

ㄐㄧㄚ

jiā

eggplant

zhī

know

ㄉㄠ ˋ

dào

way

ㄋㄚ ˇ

which

ㄒㄧㄝ

xiē

some

ㄕㄨ

shū

vegetables

ㄍㄨ ˋ

incident

ㄊㄧㄠ ˋ

tiào

jump

ˇ

noon

ㄘㄢ

cān

participate

ㄐㄧㄚ

jiā

add

ㄏㄨㄛ ˊ

huó

live

绿

ㄌㄩ ˋ

green

ㄒㄧㄥ ˊ

xíng

go/do

ㄏㄥ ˊ

héng

horizontal

ˇ

zhǐ

finger

ㄏㄨㄟ

huī

brandish

ㄒㄧ ˇ

wash

ㄌㄧㄢ ˇ

liǎn

face

ㄕㄨㄚ

shuā

brush

ㄏㄨㄢ ˋ

huàn

exchange

clothes

ㄈㄚ

send out

ㄈㄢ ˋ

fàn

meal

便

ㄅㄧㄢ ˋ

biàn

ordinary

ㄐㄧㄡ

jiū

research

ㄨㄟ ˋ

wèi

defend

ㄎㄨㄚ

kuā

boast

ㄘㄞ ˇ

cǎi

colourful

ㄏㄨㄥ ˊ

hóng

rainbow

ˊ

chí

pond

ㄊㄤ ˊ

táng

dyke

ㄍㄨㄚ ˋ

guà

hang

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

seat

ㄙㄜ ˋ

colour

ㄇㄢ ˇ

mǎn

full

ㄏㄨㄤ ˇ

huǎng

dazzling

ㄐㄧㄥ ˋ

jìng

mirror

ㄒㄧ ˊ

banquet

ㄉㄨㄥ ˋ

dòng

cave

ㄑㄧㄣ

qīn

intimate

ㄉㄨㄢ

duān

extremity

ㄨㄤ ˋ

wàng

expect

ㄅㄚ ˙

ba

OK?

ㄓㄢ ˋ

zhàn

battle

ˋ

shì

scholar