Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 120 characters next page

one

ˋ

èr

two

ㄙㄢ

sān

three

ˋ

four

ˇ

five

ㄌㄧㄡ ˋ

liù

six

ㄑㄧ

seven

ㄅㄚ

eight

ㄐㄧㄡ ˇ

jiǔ

nine

ˊ

shí

ten

ㄩㄢ ˊ

yuán

yen

ㄅㄞ ˇ

bǎi

hundred

ㄑㄧㄢ

qiān

thousand

ㄨㄢ ˋ

wàn

10,000

ㄏㄜ ˊ

how

ˋ

sun

ㄩㄝ ˋ

yuè

moon

ㄇㄧㄥ ˊ

míng

bright

ˋ

temple

ˊ

shí

time

ㄏㄨㄛ ˇ

huǒ

fire

ㄕㄨㄟ ˇ

shuǐ

water

ㄇㄨ ˋ

wood

ㄐㄧㄣ

jīn

money

ㄊㄨ ˇ

earth

ㄐㄧㄣ

jīn

today

ㄈㄣ

fēn

divide

ㄓㄡ

zhōu

week

ㄋㄧㄢ ˊ

nián

year

ㄧㄠ ˋ

yào

bright

ㄉㄚ ˋ

big

ㄓㄨㄥ

zhōng

middle

ㄒㄧㄠ ˇ

xiǎo

small

ㄕㄠ ˇ

shǎo

few

ㄉㄨㄛ

duō

many

ㄕㄤ ˋ

shàng

above

ㄒㄧㄚ ˋ

xià

below

ㄧㄡ ˋ

yòu

right-

ㄗㄨㄛ ˇ

zuǒ

left-

ˊ

shí

stone

ㄖㄣ ˊ

rén

person

ㄖㄨ ˋ

enter

ㄔㄨ

chū

exit

ㄎㄡ ˇ

kǒu

opening

ㄨㄞ ˋ

wài

outside

ㄇㄨ ˋ

eye

ㄕㄡ ˇ

shǒu

hand

ㄗㄨ ˊ

foot

ˇ

zhǐ

stop

ㄅㄨ ˋ

ㄕㄢ

shān

mountain

ㄔㄨㄢ

chuān

stream

ㄎㄨㄥ

kōng

empty

ㄏㄞ ˇ

hǎi

ocean

ㄍㄤ ˇ

gǎng

port

ㄅㄣ ˇ

běn

origin

ㄒㄧㄡ

xiū

rest

ㄊㄧ ˇ

body

ㄌㄧ ˋ

power

ㄑㄧㄝ ˋ

qiè

cut/slice
  • 1
  • 2