Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 621 characters next page

ㄊㄧㄢ

tiān

sky

ㄕㄤ ˋ

shàng

above

ㄩㄝ ˋ

yuè

moon

one

ㄅㄞ ˊ

bái

white

ㄉㄧㄢ ˇ

diǎn

dot

ㄒㄧㄥ

xīng

star

ㄉㄜ ˙

de

location

ㄊㄨ ˇ

earth

ㄧㄝ ˇ

also

ㄑㄧㄡ ˊ

qiú

ball

ㄨㄤ ˊ

wáng

king

ㄑㄧㄡ ˊ

qiú

request

ㄕㄨㄟ ˇ

shuǐ

water

ˋ

sun

ㄓㄢ ˋ

zhàn

occupy

ㄏㄟ

hēi

black

ㄕㄥ

shēng

birth

ㄊㄨㄥ ˋ

tòng

ache

ㄌㄧ ˇ

ceremony

ㄅㄞ ˋ

bài

worship

ㄑㄧ

term

ㄈㄨ ˊ

garment

ˋ

affair

ㄖㄣ ˊ

rén

person

ㄩㄢ ˊ

yuán

employee

ㄏㄡ ˋ

hòu

behind

ㄅㄟ ˋ

bèi

back

ㄓㄢ ˋ

zhàn

station

ㄌㄧ ˋ

stand

ㄑㄩ

bent

ㄉㄡ ˋ

dòu

bean

ㄕㄡ ˇ

shǒu

hand

ㄈㄥ

fēng

abundant

ㄑㄧ ˊ

that

ㄧㄡ ˋ

yòu

again

ㄇㄠ ˊ

máo

lance

ㄌㄧ ˋ

power

ㄎㄡ ˇ

kǒu

opening

ㄅㄟ ˋ

bèi

sea shell

ㄇㄨ ˋ

eye

ㄅㄟ ˇ

běi

north

private

ㄋㄜ ˋ

sickness

ㄩㄥ ˋ

yòng

use

ㄕㄨ ˋ

shù

count

ㄙㄨㄢ ˋ

suàn

regard as

ㄒㄧㄠ ˇ

xiǎo

small

ㄊㄧㄠ ˋ

tiào

jump

ㄍㄨㄥ

gōng

public

ㄩㄢ ˊ

yuán

park

clothes

ㄌㄡ ˊ

lóu

Lou

ㄅㄞ ˇ

bǎi

hundred

ˇ

rain

ㄌㄧㄥ ˋ

lìng

order

ㄑㄧㄥ ˊ

qíng

feeling

ㄑㄧㄥ

qīng

blue/green

ㄒㄧㄣ

xīn

heart

ㄌㄩ ˇ

companion