Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 200 characters next page

ㄌㄜ ˙

le

-ed

ㄖㄤ ˋ

ràng

yield

ㄅㄚ ˇ

grasp

ㄉㄠ

dāo

knife

ˇ

already

ㄘㄞ ˊ

cái

ability

ㄏㄨㄚ ˋ

huà

transform

ㄆㄧㄢ ˋ

piàn

slice

ㄉㄨㄥ

dōng

winter

ㄍㄨㄥ

gōng

achievement

ㄐㄧㄚ

jiā

add

ㄅㄟ ˇ

běi

north

company

ˋ

shì

market

ㄆㄧㄥ ˊ

píng

even

ㄇㄛ ˋ

last

ㄓㄥ ˋ

zhèng

correct

ㄍㄨㄚ

guā

melon

ㄐㄧㄠ

jiāo

intersect

ㄑㄩㄢ ˊ

quán

entire

ㄅㄧㄥ

bīng

ice

ㄍㄜ ˋ

each

ㄏㄨㄟ ˊ

huí

return

ㄖㄨ ˊ

such as

ㄇㄤ ˊ

máng

busy

ㄔㄥ ˊ

chéng

succeed

ㄖㄡ ˋ

ròu

flesh

ㄙㄜ ˋ

colour

ㄒㄧㄥ ˊ

xíng

go/do

ㄉㄢ ˋ

dàn

but

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

do

ㄌㄥ ˇ

lěng

cold

ㄒㄧ

hope

ㄔㄨㄤ ˊ

chuáng

bed

ㄨㄤ ˋ

wàng

forget

ㄍㄥ ˋ

gèng

even more

ㄑㄧ ˋ

vapor

ㄧㄢ ˊ

yán

words

ㄕㄣ

shēn

body

ˇ

shǐ

begin

ㄉㄧㄥ ˋ

dìng

decide

ˊ

fitting

ㄨㄤ ˇ

wǎng

towards

ㄆㄚ ˋ

afraid

ㄏㄨㄛ ˋ

huò

or

ㄈㄤ ˋ

fàng

release

ˋ

easy

ㄍㄡ ˇ

gǒu

dog

ˊ

zhí

straight

ㄧㄥ ˊ

yíng

welcome

ㄐㄧㄣ ˋ

jìn

near

ㄌㄧㄤ ˋ

liàng

shining

便

ㄅㄧㄢ ˋ

biàn

ordinary

ㄒㄧ ˋ

link

ㄒㄧㄣ ˋ

xìn

letter

ㄋㄢ ˊ

nán

south

ㄏㄞ ˊ

hái

child

ㄎㄜ ˋ

guest

consider

ㄔㄨㄣ

chūn

spring/youth