Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

A list of the first 1000 most common traditional Chinese characters.

Showing 61 – 120 of 1000 characters next page

ㄑㄧ ˇ

rise

ㄙㄢ

sān

three

ㄉㄜ ˊ

get

ㄒㄩㄝ ˊ

xué

study

ㄊㄨㄥ ˊ

tóng

same

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

meet

ㄍㄨㄛ ˋ

guò

pass

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

do

ㄏㄡ ˋ

hòu

behind

ㄌㄠ ˇ

lǎo

old

ㄍㄠ

gāo

tall

ㄑㄧㄢ ˊ

qián

front

ㄓㄜ ˙

zhe

progressive

ˊ

ér

son

ㄋㄩ ˇ

woman

ㄍㄨㄛ ˊ

guó

country

ㄍㄨㄢ

guān

close

ˋ

sun

ㄏㄞ ˊ

hái

still

ㄒㄧㄢ

xiān

first

ㄗㄞ ˋ

zài

again

西

ㄒㄧ

west

ㄍㄨㄥ

gōng

work

ㄐㄧ ˇ

how many

ㄨㄟ ˋ

wèi

because of

ㄕㄣ ˊ

shén

what

ㄇㄧㄥ ˊ

míng

bright

ㄉㄚ ˇ

hit

ㄉㄨㄥ

dōng

east

ˇ

so as to

ㄏㄨㄚ ˋ

huà

words

ˊ

shí

ten

ㄕㄠ ˇ

shǎo

few

ㄐㄧ

machine

ㄩㄝ ˋ

yuè

moon

ㄓㄨ ˋ

zhù

live at

ˋ

èr

two

ㄘㄨㄥ ˊ

cóng

from

ㄎㄜ ˇ

can

ㄍㄨㄛ ˇ

guǒ

fruit

ㄕㄨㄟ ˇ

shuǐ

water

ㄉㄧㄢ ˋ

diàn

electric

ㄐㄧㄠ ˋ

jiào

call

ˋ

ài

love

ㄍㄟ ˇ

gěi

give

ㄋㄜ ˙

ne

question

ㄐㄧㄣ ˋ

jìn

advance

ㄙㄨㄛ ˇ

suǒ

place

ㄗㄨㄟ ˋ

zuì

most

ㄒㄧㄥ ˊ

xíng

go/do

ㄓㄣ

zhēn

really

ㄨㄣ ˋ

wèn

ask

ㄉㄥ ˇ

děng

wait

ㄒㄧ ˋ

link

ㄇㄧㄥ ˊ

míng

name

ㄗㄡ ˇ

zǒu

walk

ㄌㄧㄤ ˇ

liǎng

two

ㄓㄤ ˇ

zhǎng

long

ㄇㄚ ˙

ma

question

ˋ

shì

matter