Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

UNI: Beijing Normal University | BNU Book name: Jump High, A systematic Chinese course 1; Class name: 听力 - Lesson 06-4 | 旅游购物

Showing 1 – 60 of 82 characters next page

ㄐㄧㄣ ˋ

jìn

forbid

ㄇㄧㄥ ˊ

míng

name

ㄕㄥ ˋ

shèng

victory

ㄍㄨ ˇ

ancient

ㄐㄧ

footprint

ㄒㄧㄝ ˊ

xié

carry

ㄉㄞ ˋ

dài

bring

ㄊㄢ

tān

greedy

ㄧㄠ ˋ

yào

want

ㄅㄨ ˋ

no

ㄊㄜ ˋ

special

ㄙㄜ ˋ

colour

ㄨㄟ ˇ

wěi

bogus

ㄌㄧㄝ ˋ

liè

inferior

西

ㄒㄧ

west

ㄘㄤ ˊ

cáng

hide

ㄑㄧㄣ

qīn

intimate

ㄆㄥ ˊ

péng

companion

ㄏㄠ ˇ

hǎo

good

ㄧㄡ ˇ

yǒu

friend

ㄐㄧ ˋ

era

ㄋㄧㄢ ˋ

niàn

read/miss

ㄔㄢ ˇ

chǎn

produce

ˋ

easy

ㄅㄣ ˋ

bèn

stupid

ㄓㄨㄥ ˋ

zhòng

heavy

ㄧㄝ

coconut palm

˙

zi

son

ㄕㄤ ˋ

shàng

above

ㄉㄤ

dāng

be

ㄒㄧㄤ ˋ

xiàng

item

ㄌㄧㄢ ˋ

liàn

chain

ㄌㄧㄡ ˊ

liú

stay

ㄩㄢ

yuān

grievance

ㄨㄤ ˇ

wǎng

twist

ㄑㄧㄢ ˊ

qián

money

ㄒㄧㄠ ˇ

xiǎo

small

ㄒㄧㄥ ˊ

xíng

model/type

ㄩㄣ ˊ

yún

cloud

ㄋㄢ ˊ

nán

south

ㄏㄞ ˇ

hǎi

ocean

ㄑㄧㄥ

qīng

light/gentle

便

ㄅㄧㄢ ˋ

biàn

ordinary

ㄉㄜ ˊ

get

ㄐㄧㄣ ˇ

jǐn

merely

ㄍㄡ ˋ

gòu

purchase

ˋ

object

ㄏㄨㄚ

huā

flower

ˊ

ér

and

ㄑㄧㄝ ˇ

qiě

moreover

ㄆㄧㄣ ˇ

pǐn

product

ㄧㄡ ˋ

yòu

entice

ㄏㄨㄛ ˋ

huò

confuse

ㄙㄨㄟ ˊ

suí

follow

ㄕㄣ

shēn

body

zhī

of

ㄌㄟ ˋ

lèi

type

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

make/do

ㄒㄩㄝ ˊ

xué

study

ㄨㄣ ˋ

wèn

ask
  • 1
  • 2