Pssst. We need your support!

CharacterPop survives off your donations. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 47 of 47 characters

ㄆㄧㄢ ˋ

piàn

slice

ㄇㄧㄢ ˋ

miàn

face

ㄐㄧㄠ ˋ

jiào

call

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

make/do

ㄇㄣ ˊ

mén

gate

ㄕㄡ

shōu

accept

ˊ

shí

pick up

ㄧㄣ

yīn

sound

ㄐㄧ

machine

ㄅㄟ

bēi

lowly

ㄆㄧ ˊ

beer

ㄐㄧㄡ ˇ

jiǔ

alcohol

ㄐㄧㄤ ˇ

jiǎng

speak

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

seat

ㄐㄧㄣ ˋ

jìn

advance

ㄑㄩ ˋ

go

ㄐㄧㄣ ˋ

jìn

near

ㄌㄞ ˊ

lái

come

ㄒㄧㄥ ˊ

xíng

go/do

ㄑㄧㄢ ˊ

qián

front

ㄑㄧㄥ ˇ

qǐng

please

ㄒㄧㄢ

xiān

first

ㄍㄞ ˇ

gǎi

alter

ㄑㄧ

term

ˋ

sun

ㄓㄥ ˋ

zhèng

correct

ㄎㄨㄤ ˋ

kuàng

situation

ㄑㄧㄥ ˊ

qíng

feeling

ˋ

once

ㄑㄧ ˊ

that

ㄌㄧㄤ ˇ

liǎng

two

ㄔㄨㄟ

chuī

blow

ㄏㄨㄢ

huān

joyous

ㄐㄧㄡ ˇ

jiǔ

long time

ㄓㄠ ˇ

zhǎo

claw

ˋ

ài

love

ㄖㄣ ˊ

rén

person

ㄎㄜ ˇ

can

ㄑㄧㄣ

qīn

intimate

ㄋㄨㄢ ˇ

nuǎn

warm

ㄏㄜ ˊ

and/peace

ㄈㄨ ˋ

father

ㄅㄚ

ba

ㄅㄚ ˙

ba

OK?

ㄅㄚ ˇ

grasp

ㄅㄚ ˋ

dad

ㄆㄚ ˊ

climb