Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

My vocabulary list

Showing 1 – 60 of 231 characters next page

ㄏㄢ ˋ

hàn

drought

ㄗㄞ

zāi

disaster

ㄆㄧㄣ ˇ

pǐn

product

ㄔㄚ ˊ

chá

tea

ㄐㄩ ˋ

tool

ㄨㄟ ˋ

wèi

flavor

ㄨㄟ

wēi

danger

ㄏㄞ ˋ

hài

harm

ㄌㄧ ˋ

severe

ㄓㄨㄥ ˋ

zhòng

heavy

ㄧㄠ ˋ

yào

want

ㄒㄩ

need

ㄉㄠ ˋ

dào

way

zhī

know

ㄐㄩㄝ ˊ

jué

feel

ㄍㄢ ˇ

gǎn

feel

ㄒㄧㄢ ˊ

xián

salty

ㄘㄞ ˋ

cài

vegetable

ㄔㄨㄢ

chuān

stream

ㄐㄧㄢ ˇ

jiǎn

simple

ㄉㄢ

dān

list

ㄕㄣ

shēn

body

ㄐㄧㄚ

jiā

home

ˋ

affair

ㄕㄨㄟ ˇ

shuǐ

water

ㄍㄨㄛ ˇ

guǒ

fruit

ㄐㄧㄝ ˊ

jié

knot

ㄩㄢ ˊ

yuán

former

ㄧㄣ

yīn

cause

ㄍㄢ ˇ

gǎn

dare

ㄔㄢ ˇ

chǎn

produce

ㄍㄡ ˋ

gòu

frame

ㄔㄚ

chā

insert

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

team

ㄆㄞ ˊ

pái

a row

ㄏㄨㄣ ˋ

hùn

mix

ㄓㄤ ˋ

zhàng

canopy

ㄏㄠ ˋ

hào

number

ㄏㄨ ˋ

door

ㄒㄩㄝ ˋ

xuè

blood

ㄍㄨㄛ ˋ

guò

pass

ㄈㄣ

fēn

divide

ㄅㄧㄢ ˋ

biàn

change

ㄏㄨㄢ ˋ

huàn

exchange

ㄎㄜ ˇ

can

ˋ

è

evil

ㄇㄥ ˋ

mèng

dream

ㄒㄧㄤ

xiāng

mutually

ㄑㄧㄣ

qīn

intimate

ㄕㄨㄞ ˋ

shuài

handsome

ㄆㄧㄠ ˋ

piào

pretty

ㄌㄧㄤ ˋ

liàng

shining

ㄊㄧㄥ ˇ

tǐng

quite

ㄌㄧ ˋ

favourable

ㄏㄨㄞ ˋ

huài

bad

ㄧㄢ ˊ

yán

words

ㄨㄟ ˋ

wèi

because of

ㄉㄧㄥ ˋ

dìng

decide

ㄋㄢ ˊ

nán

difficult

ㄐㄧㄣ ˇ

jǐn

utmost