Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 52 of 52 characters

ㄈㄢ ˇ

fǎn

contrary

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

correct

ㄉㄨㄥ ˋ

dòng

move

ㄈㄢ ˋ

fàn

meal

ˇ

noon

ㄉㄧㄢ ˋ

diàn

inn

ㄅㄢ ˇ

bǎn

board

ㄌㄠ ˇ

lǎo

old

ㄇㄧ ˇ

rice

ㄉㄚ ˋ

big

ㄑㄧㄥ

qīng

blue/green

ㄋㄧㄢ ˊ

nián

year

ㄑㄧㄥ ˇ

qǐng

please

ㄨㄣ ˋ

wèn

ask

ㄑㄧㄥ

qīng

clear

ㄑㄧㄥ ˊ

qíng

clear

ㄊㄧㄢ

tiān

sky

ㄑㄧㄥ ˊ

qíng

feeling

ˋ

shì

matter

ㄊㄨㄥ ˊ

tóng

same

ㄒㄧㄣ

xīn

heart

ㄐㄧㄥ

jīng

eyeball

ㄧㄢ ˇ

yǎn

eyelet

ㄐㄧㄥ

jīng

refined

ㄌㄧ ˋ

power

ㄌㄧㄤ ˋ

liàng

shining

ㄩㄝ ˋ

yuè

moon

ㄊㄧㄥ ˊ

tíng

pavilion

ㄊㄧㄥ ˊ

tíng

halt

ㄉㄢ

dān

list

ㄨㄟ ˋ

wèi

position

ˊ

word

ㄖㄣ ˊ

rén

person

ㄔㄨㄤ ˊ

chuáng

bed

ㄐㄧㄢ

jiān

between

ㄈㄤ ˊ

fáng

house

ㄓㄨㄥ

zhōng

middle

ˊ

shí

time

zhī

of

ㄒㄧ ˇ

wash

ㄕㄡ ˇ

shǒu

hand

ㄐㄧㄢ ˇ

jiǎn

simple

ㄏㄜ ˊ

join

ㄌㄧ ˇ

logic

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

do

ㄋㄚ ˊ

take/hold

ㄑㄩ ˋ

go

ˊ

shí

pick up

ㄏㄚ

ha!

ㄍㄟ ˇ

gěi

give

ㄉㄚ ˊ

answer

ㄏㄨㄟ ˊ

huí

return