Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 168 characters next page

ān

peace

ㄕㄡ ˇ

shǒu

head

ㄉㄡ

dōu

all

ㄔㄥ ˊ

chéng

city

ㄗㄞ ˋ

zài

again

ㄋㄧㄣ ˊ

nín

you

ㄔㄣ ˊ

chén

morning

ㄓㄤ ˇ

zhǎng

long

ㄅㄧㄝ ˊ

bié

don't

ㄅㄤ

bāng

help

ㄓㄨ ˋ

zhù

assist

ㄒㄧㄣ

xīn

heart

ㄆㄥ ˋ

pèng

bump

ㄐㄧㄝ ˇ

jiě

solve

ㄐㄩㄣ

jūn

army

ㄎㄜ

branch/field

medical

ㄐㄧㄠ ˋ

jiào

teach

ㄍㄢ ˋ

gàn

do/work

ㄨㄟ ˋ

wèi

because of

ㄈㄨ ˊ

garment

ˋ

affair

ㄓㄨㄢ

zhuān

expert

ㄊㄧㄥ

tīng

listen

ㄐㄧㄤ ˇ

jiǎng

speak

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

do

ㄧㄝ ˋ

business

ㄓㄨ ˇ

zhǔ

master

ㄘㄨㄥ ˊ

cóng

from

ㄋㄨ ˇ

strive

ㄌㄧ ˋ

power

ㄒㄧ ˊ

learn

ㄓㄨㄥ ˇ

zhǒng

type

ㄈㄚ

send out

ㄧㄚ ˊ

bud

ㄊㄠ ˊ

táo

peach

ㄕㄨ ˋ

shù

tree

ㄔㄨㄣ

chūn

spring/youth

ㄇㄞ ˋ

mài

wheat

ㄇㄧㄠ ˊ

miáo

sprout

ㄘㄞ ˋ

cài

vegetable

ㄆㄧ

drape over

ㄓㄨㄤ

zhuāng

costume

ㄍㄥ

gēng

to plow

ㄅㄛ

broadcast

ㄈㄟ ˊ

féi

fat/fertile

ㄐㄧㄠ

jiāo

to pour liquid

ㄒㄧㄣ

xīn

pungent

ㄑㄧㄣ ˊ

qín

diligent

ㄌㄠ ˊ

láo

labor

ㄉㄨㄥ ˋ

dòng

move

ㄑㄧㄥ

qīng

dragonfly

ㄊㄧㄥ ˊ

tíng

dragonfly

ㄏㄨ ˊ

butterfly

ㄉㄧㄝ ˊ

dié

butterfly

ㄧㄢ ˋ

yàn

a swallow

ㄑㄩㄣ ˊ

qún

crowd

ㄏㄞ ˊ

hái

child

ㄧㄝ ˇ

wild

ㄨㄞ ˋ

wài

outside