Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 179 characters next page

ㄒㄧㄠ ˇ

xiǎo

small

ˊ

shí

time

ㄏㄡ ˋ

hòu

after

ㄉㄜ ˙

de

of

ㄇㄥ ˋ

mèng

dream

ㄐㄧㄥ ˋ

jìng

boundary

ㄌㄧ ˇ

inside

ㄋㄚ ˋ

that

ㄖㄣ ˊ

rén

person

ㄇㄣ ˙

men

they

ㄕㄨㄛ

shuō

say

ㄒㄧㄤ ˇ

xiǎng

think

ㄧㄠ ˋ

yào

want

ㄉㄜ ˊ

get

ㄉㄠ ˋ

dào

arrive

ㄊㄞ ˋ

tài

too

ㄉㄨㄛ

duō

many

ㄩㄥ ˇ

yǒng

forever

ㄩㄢ ˇ

yuǎn

far

ㄓㄠ ˇ

zhǎo

find

ㄅㄨ ˋ

no

ㄐㄧㄣ ˇ

jǐn

utmost

ㄊㄡ ˊ

tóu

head

ㄇㄟ ˇ

měi

every

ㄍㄜ ˋ

individual

ㄧㄝ ˋ

night

ㄨㄢ ˇ

wǎn

night

ㄗㄞ ˋ

zài

at

ㄨㄛ ˇ

I

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

seat

ㄐㄧㄚ ˋ

jià

drive

zhī

know

ㄉㄠ ˋ

dào

way

ㄈㄟ

fēi

fly

ˊ

chí

run fast

ㄌㄜ ˙

le

-ed

ㄕㄠ ˇ

shǎo

few

ㄍㄨㄥ

gōng

public

ㄌㄨ ˋ

road

ㄎㄡ ˇ

kǒu

opening

ㄒㄩㄣ ˊ

xún

seek

ㄇㄨ ˋ

eye

ㄉㄜ ˙

de

location

ㄒㄩㄢ

xuān

clamor

ㄒㄧㄠ

xiāo

clamor

ˇ

zhǐ

only

ㄆㄧㄥ ˊ

píng

screen

ㄅㄧ ˋ

to cover

ㄏㄨ

seem/care

ˋ

shì

matter

ㄑㄧㄥ ˊ

qíng

feeling

ㄎㄨㄣ ˋ

kùn

trapped

ㄖㄠ ˇ

rǎo

disturb

ㄉㄢ ˋ

dàn

but

ㄘㄨㄥ ˊ

cóng

from

ㄊㄠ ˊ

táo

escape

ㄅㄧ ˋ

evade

ㄋㄧ ˇ

you

ㄊㄞ ˊ

tái

elevate

ㄑㄧ ˇ

rise