Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 51 of 51 characters

ˊ

word

ㄕㄥ

shēng

birth

ㄇㄧㄥ ˊ

míng

name

ㄉㄨㄥ ˋ

dòng

move

ㄉㄧㄢ ˇ

diǎn

dictionary

ˋ

character

ㄏㄨㄥ ˊ

hóng

red

ㄏㄞ ˇ

hǎi

ocean

ㄒㄧ ˋ

fine/thin

ㄒㄧㄣ

xīn

heart

ㄑㄧ ˊ

that

ㄊㄚ

he

ㄑㄧ

term

ㄒㄧㄥ

xīng

star

ˋ

sun

ㄓㄤ ˇ

zhǎng

long

ㄒㄩㄝ ˊ

xué

study

ㄐㄧ

base

ㄅㄣ ˇ

běn

origin

ㄔㄨ ˇ

chǔ

foundation

ㄑㄩㄢ ˇ

quǎn

dog

ㄧㄡ ˊ

yóu

remarkable

ㄐㄧㄥ

jīng

capital city

ㄐㄧㄡ ˋ

jiù

at once

ˋ

shì

is

ㄐㄧㄣ

jīn

pound

ㄍㄨㄥ

gōng

public

ㄐㄧㄣ ˋ

jìn

near

ㄌㄞ ˊ

lái

come

ㄐㄧㄝ

jiē

receive

ㄊㄧㄥ

tīng

listen

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

meet

ㄕㄨㄛ

shuō

say

ㄒㄧㄣ

xīn

new

ㄋㄧㄢ ˊ

nián

year

ㄐㄧㄥ

jīng

through

ㄍㄨㄛ ˋ

guò

pass

ㄌㄧ ˇ

logic

ㄑㄧㄥ

qīng

light/gentle

ㄊㄡ ˊ

tóu

head

ㄇㄞ ˇ

mǎi

buy

ㄅㄨ ˋ

no

ㄉㄠ ˋ

dào

arrive

ㄇㄞ ˋ

mài

sell

ㄉㄨ ˊ

read

ㄕㄨ

shū

book

ˊ

shí

real

ㄒㄧㄢ ˋ

xiàn

appear

ㄩㄥ ˋ

yòng

use

ㄒㄧㄥ ˊ

xíng

go/do

ㄗㄞ ˋ

zài

at