Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

UNI: Beijing Normal University | BNU Book name: Jump High, A systematic Chinese course Class name: 听力 - Lesson 5/2 | 北京休闲活动

Showing 1 – 54 of 54 characters

ㄉㄧㄠ ˋ

diào

adjust

ㄔㄚ ˊ

chá

check

ㄒㄧㄢ ˇ

xiǎn

obvious

ˋ

shì

show

ˋ

shì

market

ㄇㄧㄣ ˊ

mín

people

ㄆㄧㄥ ˊ

píng

even

ㄐㄩㄣ

jūn

equal

ㄒㄧㄢ ˊ

xián

leisure

ㄒㄧㄚ ˊ

xiá

leisure

ㄉㄚ ˊ

reach

ㄉㄠ ˋ

dào

arrive

ㄔㄠ

chāo

super

ㄍㄨㄛ ˋ

guò

pass

ㄒㄧㄠ ˇ

xiǎo

small

ㄎㄤ

kāng

peaceful

ㄓㄥ ˇ

zhěng

entire/exact

ㄌㄧ ˇ

logic

ㄐㄧㄚ

jiā

home

ˋ

affair

ㄉㄚ ˋ

big

ㄨㄟ ˋ

wèi

because of

ㄐㄧㄢ ˇ

jiǎn

reduce

ㄕㄠ ˇ

shǎo

few

ㄅㄧㄢ ˋ

biàn

change

ㄎㄜ ˇ

can

zhī

support

ㄆㄟ ˋ

pèi

match

ˊ

-less

ㄌㄨㄣ ˋ

lùn

discuss

ㄏㄞ ˊ

hái

still

ˋ

shì

is

ㄓㄨ ˇ

zhǔ

master

ㄧㄠ ˋ

yào

want

ㄏㄨㄛ ˊ

huó

live

ㄉㄨㄥ ˋ

dòng

move

ㄐㄧㄡ ˋ

jiù

at once

ㄌㄞ ˊ

lái

come

ㄕㄨㄛ

shuō

say

ㄐㄧㄠ

jiāo

intersect

ㄉㄜ ˊ

get

ㄑㄧ ˇ

rise

ㄒㄩㄝ ˊ

xué

study

ㄈㄟ ˋ

fèi

fee

ㄔㄨㄢ ˊ

chuán

transmit

ㄊㄨㄥ ˇ

tǒng

unite

ㄧㄥ ˇ

yǐng

shadow

ㄒㄧㄤ ˇ

xiǎng

echo

ㄌㄠ ˊ

láo

labor

ㄍㄨㄤ

guāng

light

ㄖㄨㄥ ˊ

róng

glory

ㄏㄠ ˇ

hǎo

good

ˋ

to escape

ˋ

è

evil