Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

Showing 1 – 60 of 349 characters next page

ㄑㄧ ˇ

rise

ㄍㄨㄛ ˇ

guǒ

fruit

ㄖㄜ ˋ

hot

ㄩㄢ ˋ

yuàn

courtyard

ˋ

four

ㄏㄨㄟ ˊ

huí

return

西

ㄒㄧ

west

ㄍㄨㄛ ˊ

guó

country

ㄍㄠ

gāo

tall

ㄗㄣ ˇ

zěn

how

ㄒㄧ ˋ

link

ㄅㄟ ˇ

běi

north

one

ㄑㄧ

seven

ㄙㄢ

sān

three

ㄕㄤ ˋ

shàng

above

ㄒㄧㄚ ˋ

xià

below

ㄅㄨ ˋ

no

ㄉㄨㄥ

dōng

east

˙

zi

son

medical

ˋ

character

ㄍㄜ ˋ

individual

ˊ

shí

ten

ㄓㄨㄥ

zhōng

middle

ˇ

noon

ㄑㄧ ˋ

gas

ㄒㄩㄝ ˊ

xué

study

ㄇㄜ ˙

me

suffix

ㄎㄞ

kāi

open

ㄕㄨㄟ ˇ

shuǐ

water

ㄐㄧㄡ ˇ

jiǔ

nine

ㄒㄧ ˊ

learn

ㄕㄨ

shū

book

ㄏㄢ ˋ

hàn

Han

ˇ

rain

ㄇㄞ ˇ

mǎi

buy

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

meet

ˋ

shì

vision

ㄌㄧㄥ ˊ

líng

zero

ㄐㄩㄝ ˊ

jué

feel

ㄌㄜ ˙

le

-ed

ˋ

èr

two

ㄗㄞ ˋ

zài

at

ˇ

five

ㄒㄧㄝ

xiē

some

ㄕㄥ

shēng

birth

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

sit

ㄉㄧㄢ ˋ

diàn

electric

ㄎㄨㄞ ˋ

kuài

lump/piece

ㄧㄥ ˇ

yǐng

shadow

ㄏㄣ ˇ

hěn

very

ㄒㄧㄠ ˋ

xiào

school

ㄎㄜ ˋ

guest

ㄧㄤ ˋ

yàng

appearance

ㄐㄧㄚ

jiā

home

ㄓㄨㄛ

zhuō

table

ㄑㄩ ˋ

go

ㄐㄧㄥ

jīng

capital city

ㄌㄧㄤ ˋ

liàng

shining