Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

hanzi hsk 2 traditional

Showing 1 – 60 of 171 characters next page

ㄐㄧㄡ ˋ

jiù

at once

ㄧㄠ ˋ

yào

want

ㄧㄝ ˇ

also

ㄏㄞ ˊ

hái

still

ㄅㄚ ˙

ba

OK?

ㄓㄜ ˙

zhe

progressive

ㄉㄠ ˋ

dào

arrive

ㄗㄨㄟ ˋ

zuì

most

ㄍㄨㄛ ˋ

guò

pass

ㄍㄟ ˇ

gěi

give

ㄖㄤ ˋ

ràng

yield

ㄉㄜ ˊ

get

ㄅㄧ ˇ

compare

ㄨㄟ ˋ

wèi

because of

ˋ

once

ㄇㄟ ˇ

měi

every

ㄓㄣ

zhēn

really

ㄌㄧㄤ ˇ

liǎng

two

ㄒㄧㄣ

xīn

new

ˋ

shì

try

ㄉㄥ ˇ

děng

wait

ㄨㄢ ˊ

wán

toy/play

ㄎㄜ ˇ

can

ˋ

shì

matter

ㄉㄢ ˋ

dàn

but

ㄎㄨㄞ ˋ

kuài

quick

ㄘㄨㄥ ˊ

cóng

from

ˇ

already

ㄗㄡ ˇ

zǒu

walk

ㄉㄧ ˋ

ordinal

ˋ

self

ㄩㄢ ˊ

yuán

dollar

ㄨㄣ ˋ

wèn

ask

ㄓㄠ ˇ

zhǎo

find

ㄅㄧㄝ ˊ

bié

don't

ㄊㄚ

it

ㄒㄧㄠ ˋ

xiào

laugh

ㄋㄧㄣ ˊ

nín

you

ㄓㄤ

zhāng

sheet/open

ㄅㄤ

bāng

help

ㄌㄨ ˋ

road

ㄕㄡ ˇ

shǒu

hand

ㄙㄨㄥ ˋ

sòng

deliver

ㄒㄧㄥ ˊ

xíng

go/do

ㄗㄠ ˇ

zǎo

early

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

item

ㄌㄟ ˋ

lèi

tired

ㄨㄢ ˊ

wán

finish

ˇ

so as to

ㄓㄤ ˇ

zhǎng

long

ㄓㄥ ˋ

zhèng

correct

ㄔㄤ ˇ

chǎng

site

zhī

know

ㄉㄨㄥ ˇ

dǒng

understand

ㄅㄧㄢ

biān

side

ㄨㄢ ˇ

wǎn

night

ㄒㄧㄤ ˋ

xiàng

toward

穿

ㄔㄨㄢ

chuān

wear

ㄙㄨㄛ ˇ

suǒ

place

ㄋㄢ ˊ

nán

male