Pssst. We need your support!

CharacterPop survives on your patronage. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

All characters from HSK 1

Showing 1 – 60 of 162 characters next page

ˋ

ài

love

ㄅㄚ

eight

ㄅㄚ ˋ

dad

ㄅㄟ

bēi

cup

˙

zi

son

ㄅㄟ ˇ

běi

north

ㄐㄧㄥ

jīng

capital city

ㄅㄣ ˇ

běn

origin

ㄅㄨ ˋ

no

ㄎㄜ ˋ

guest

ㄑㄧ ˋ

gas

ㄘㄞ ˋ

cài

vegetable

ㄔㄚ ˊ

chá

tea

chī

eat

ㄔㄨ

chū

exit

ㄗㄨ

rent

ㄔㄜ

chē

vehicle

ㄉㄚ ˇ

hit

ㄉㄧㄢ ˋ

diàn

electric

ㄏㄨㄚ ˋ

huà

words

ㄉㄚ ˋ

big

ㄉㄜ ˙

de

of

ㄉㄧㄢ ˇ

diǎn

dot

ㄋㄠ ˇ

nǎo

brain

ˋ

shì

vision

ㄧㄥ ˇ

yǐng

shadow

ㄉㄨㄥ

dōng

east

西

ㄒㄧ

west

ㄉㄡ

dōu

all

ㄉㄨ ˊ

read

ㄉㄨㄟ ˋ

duì

correct

ㄑㄧ ˇ

rise

ㄉㄨㄛ

duō

many

ㄕㄠ ˇ

shǎo

few

ˊ

ér

son

ˋ

èr

two

ㄈㄢ ˋ

fàn

meal

ㄍㄨㄢ ˇ

guǎn

building

ㄈㄟ

fēi

fly

ㄐㄧ

machine

ㄈㄣ

fēn

divide

ㄓㄨㄥ

zhōng

clock

ㄍㄠ

gāo

tall

ㄒㄧㄥ ˋ

xìng

excitement

ㄍㄜ ˋ

individual

ㄍㄨㄥ

gōng

work

ㄗㄨㄛ ˋ

zuò

do

ㄍㄡ ˇ

gǒu

dog

ㄏㄢ ˋ

hàn

Han

ˇ

language

ㄏㄠ ˇ

hǎo

good

ㄏㄜ

drink

ㄏㄜ ˊ

and/peace

ㄏㄣ ˇ

hěn

very

ㄏㄡ ˋ

hòu

behind

ㄇㄧㄢ ˋ

miàn

face

ㄏㄨㄟ ˊ

huí

return

ㄏㄨㄟ ˋ

huì

meet

ㄏㄨㄛ ˇ

huǒ

fire

ㄓㄢ ˋ

zhàn

station