Pssst. We need your support!

CharacterPop survives off your donations. Help support the site and gain access to extra features when you upgrade your account.

See pro features

للتدرب

Showing 1 – 60 of 156 characters next page

ˊ

shí

time

ㄏㄡ ˋ

hòu

after

ˋ

shì

is

ㄕㄨ

shū

book

ㄕㄨㄟ ˇ

shuǐ

water

ㄕㄨㄟ ˋ

shuì

sleep

ㄐㄩㄝ ˊ

jué

feel

ㄕㄨㄛ

shuō

say

ㄏㄨㄚ ˋ

huà

words

ˋ

four

ㄙㄨㄟ ˋ

suì

age(years)

ㄊㄚ

he

ㄊㄚ

she

ㄊㄞ ˋ

tài

too

ㄊㄧㄢ

tiān

sky

ㄑㄧ ˋ

gas

ㄊㄧㄥ

tīng

listen

ㄊㄨㄥ ˊ

tóng

same

ㄒㄩㄝ ˊ

xué

study

ㄨㄟ ˋ

wèi

hello...

ㄨㄛ ˇ

I

ㄇㄣ ˙

men

they

ˇ

five

ㄒㄧ ˇ

fond of

ㄏㄨㄢ

huān

joyous

ㄒㄧㄚ ˋ

xià

below

ˇ

noon

ˇ

rain

ㄒㄧㄢ

xiān

first

ㄕㄥ

shēng

birth

ㄒㄧㄢ ˋ

xiàn

appear

ㄗㄞ ˋ

zài

at

ㄒㄧㄤ ˇ

xiǎng

think

ㄒㄧㄠ ˇ

xiǎo

small

ㄐㄧㄝ ˇ

jiě

older sis.

ㄒㄧㄝ

xiē

some

ㄒㄧㄝ ˇ

xiě

write

ㄒㄧㄝ ˋ

xiè

thanks

ㄒㄧㄥ

xīng

star

ㄑㄧ

term

ㄒㄧ ˊ

learn

ㄒㄧㄠ ˋ

xiào

school

one

clothes

ㄈㄨ ˊ

garment

medical

ㄩㄢ ˋ

yuàn

courtyard

ˇ

chair

˙

zi

son

ㄧㄡ ˇ

yǒu

have

ㄩㄝ ˋ

yuè

moon

ㄗㄞ ˋ

zài

again

ㄐㄧㄢ ˋ

jiàn

meet

ㄗㄣ ˇ

zěn

how

ㄇㄜ ˙

me

suffix

ㄧㄤ ˋ

yàng

appearance

ㄓㄜ ˋ

zhè

this

ˊ

ér

son

ㄓㄨㄥ

zhōng

middle

ㄍㄨㄛ ˊ

guó

country